former Chongqing Police Chief Wang Lijun

former Chongqing Police Chief Wang Lijun

Feng Li/Getty Images

Wang Lijun, former Chongqing police chief.