Evgeny Plyushchenko

Evgeny Plyushchenko

Vladimir Rys/Getty Images

Exit figure skater Evgeni Plushenko, no longer Russia's darling.