Eni SpA Chairman Giuseppe Recchi

Eni SpA Chairman Giuseppe Recchi

Simon Dawson/Bloomberg

Eni SpA Chairman Giuseppe Recchi.