DLF Chairman Kushal Pal Singh

DLF Chairman Kushal Pal Singh

Pankaj Nangia/Bloomberg

DLF Ltd. Chairman Kushal Pal Singh.