Dilma Rousseff

Dilma Rousseff

Evaristo SA/AFP via Getty Images

Brazilian President Dilma Rousseff.