Daniel Freitag And His Brother Markus Freitag

Daniel Freitag And His Brother Markus Freitag

Roland Taennler/Freitag via Bloomberg

Markus Freitag, left, and his brother Daniel Freitag, pose for a photograph next to their bicycles at the Freitag Lab AG factory in Oerlikon.