CSR Corp. Chairman Zhao Xiaogang

CSR Corp. Chairman Zhao Xiaogang

Nelson Ching/Bloomberg

CSR Corp. Chairman Zhao Xiaogang.