Chinese Premier Wen Jiabao

Chinese Premier Wen Jiabao

Nelson Ching/Bloomberg

Chinese Premier Wen Jiabao.