China's Premier Wen Jiabao

China's Premier Wen Jiabao

Michele Tantussi/Bloomberg

Wen Jiabao, China's premier.