Blue Sky Pharmacy Chairman Zhong Maojin

Blue Sky Pharmacy Chairman Zhong Maojin

Qilai Shen/Bloomberg

Zhong Maojin, chairman of Blue Sky Pharmacy.