Billionaire Baba Kalyani

Billionaire Baba Kalyani

Prashanth Vishwanathan/Bloomberg

Bharat Forge Ltd. is controlled by billionaire Baba Kalyani.