Bank of Taiwan Chairman Liu Teng-Cheng

Bank of Taiwan Chairman Liu Teng-Cheng

Maurice Tsai/Bloomberg

Liu Teng-Cheng, chairman of the Bank of Taiwan.