Aston Resources Chairman Nathan Tinkler

Aston Resources Chairman Nathan Tinkler

Martyn Rushby/Aston Resources Ltd. via Bloomberg

Aston Resources Ltd. Chairman Nathan Tinkler.