Aston Resources Chairman Nathan Tinkler

Aston Resources Chairman Nathan Tinkler

Martyn Rushby/Aston Resources Ltd. via Bloomberg

Nathan Tinkler, chairman of Aston Resources Ltd.