Ake Edwardson

Ake Edwardson

Simon & Schuster via Bloomberg

Ake Edwardson, author of "Room No. 10."