Ajinomoto Co. President Masatoshi Ito

Ajinomoto Co. President Masatoshi Ito

Haruyoshi Yamaguchi/Bloomberg

Ajinomoto Co. President Masatoshi Ito in Tokyo.