'Untitled (9-26) (The Katy Kill)'

'Untitled (9-26) (The Katy Kill)'

Pace Gallery via Bloomberg

"Untitled (9-26) (The Katy Kill)" (2012) by Thomas Nozkowski.