"Thinking of Hockney"

"Thinking of Hockney"

David Dawson via Bloomberg

"Thinking of Hockney" (2008) by David Dawson.