"Khovanshchina"

"Khovanshchina"

Ken Howard/Metropolitan Opera via Bloomberg

Olga Borodina in ``Khovanshchina.'' She plays Marfa in Mussorgsky’s opera.