Funds listed in Spain

More browse options »
NAME SYMBOL TYPE OBJECTIVE
Bankia Indice Eurostoxx FI (FNBEURO) FNBEURO:SM Open-End Fund Eurozone
Bankia Indice Ibex FI (MAIIBEX) MAIIBEX:SM Open-End Fund Growth Large Cap
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI (PLSMA15) PLSMA15:SM Open-End Fund Conservative Allocation
Bankia Mixto Renta Fija 30 FI (PLUSMAH) PLUSMAH:SM Open-End Fund Conservative Allocation
Bankia Mixto Renta Variable 50 FI (BCOFARF) BCOFARF:SM Open-End Fund Conservative Allocation
Bankia Mixto Renta Variable 75 FI (PLSMA75) PLSMA75:SM Open-End Fund Moderate Allocation
Bankia Mixto Renta Variable Espana FI (PLUSMAD) PLUSMAD:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Bankia Monetario Euro Deuda II FI (BALDPUB) BALDPUB:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Bankia Monetario Euro Deuda I FI (BGGLTIT) BGGLTIT:SM Open-End Fund Foreign Government Bond
Bankia Multisectorial FI (MADTELE) MADTELE:SM Open-End Fund Aggressive Allocation
Bankia Renta Fija Duracion Activa FI (FONINDI) FONINDI:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
Bankia Renta Fija Largo Plazo FI (MADPREM) MADPREM:SM Open-End Fund European Union
Bankia Rentabilidad Objetivo Medio Plazo FI (MADCRE1) MADCRE1:SM Open-End Fund Multiple Region
Bankia Rentabilidad Objetivo Largo Plazo FI (CCMBONO) CCMBONO:SM Open-End Fund European Union
Bankia Rentabilidad Objetivo Corto Plazo FI (MADGANU) MADGANU:SM Open-End Fund European Union
Bankia Rentabilidad Objetivo Fondepositos FI (BNKROFD) BNKROFD:SM Open-End Fund OECD Countries
Bankia Small & Mid Caps Espana FI (FNBOLSA) FNBOLSA:SM Open-End Fund European Region
Bankia Soy Asi Cauto FI (MADGA25) MADGA25:SM Fund of Funds Global Allocation
Bankia Soy Asi Dinamico FI (MADGA75) MADGA75:SM Fund of Funds Emerging Market Allocation
Bankia Soy Asi Flexible FI (MADGACT) MADGACT:SM Fund of Funds Global Allocation
Bankinter Bolsa Espana FI (CBRBKV2) CBRBKV2:SM Open-End Fund Blend Broad Market
Bankinter Dinero 1 FI (GESBDI1) GESBDI1:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
Bankinter Dinero 2 FI (BKDIN98) BKDIN98:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
Bankinter Dinero 3 FI (GESBDI3) GESBDI3:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
Bankinter Dinero 4 FI (EBASKDI) EBASKDI:SM Open-End Fund EURO Focused (Non-US)
Bankinter Dinero FI (BKDINFI) BKDINFI:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
Bankinter Dividendo Europa FI (BKDIVID) BKDIVID:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Bankinter EE.UU. Nasdaq 100 FI (BKINDNA) BKINDNA:SM Open-End Fund Foreign Blend
Bankinter Estrategia Renta Fija FI (LONSHII) LONSHII:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
Bankinter Eurostoxx 2015 Garantizado FI (BANEX15) BANEX15:SM Open-End Fund Eurozone
Bankinter Eurostoxx 2018 II Garantizado FI (BANE18G) BANE18G:SM Open-End Fund Eurozone
Bankinter Fondo Monetario FI (BKFOMON) BKFOMON:SM Open-End Fund Taxable Global (US)
Bankinter Fondtesoro Cuarenta Por Ciento Corto Plazo (BKFNDTE) BKFNDTE:SM Open-End Fund Aggregate Bond Long
Bankinter Futuro Ibex FI (BKFTIBX) BKFTIBX:SM Open-End Fund Aggressive Allocation
Bankinter Gestion Abierta FI (BKFOFIJ) BKFOFIJ:SM Open-End Fund Eurozone
BANKINTER GRANDES COMPANIAS GARANTIZADO FI (BKPLSV3) BKPLSV3:SM Open-End Fund Foreign Government Bond
Bankinter Grandes Companias II Garantizado FI (BKFOREN) BKFOREN:SM Open-End Fund Government Short
Bankinter Hong Kong Garantizado FI (BKGLBFI) BKGLBFI:SM Open-End Fund Conservative Allocation
Bankinter Ibex 2017 Garantizado FI (SELBASG) SELBASG:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
Bankinter Indice America FI (BKIA100) BKIA100:SM Open-End Fund US
Bankinter Indice Espana 2017 Garantizado FI (BIE17GA) BIE17GA:SM Open-End Fund Eurozone
Bankinter Indice Europeo 50 FI (BKINE50) BKINE50:SM Open-End Fund European Union
Bankinter Indice India Garantizado FI (BKSEGUR) BKSEGUR:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
Bankinter Indice Japon FI (BKINDJP) BKINDJP:SM Open-End Fund Aggressive Allocation
Bankinter Indice Japon Garantizado Concierto FI (BANJGCO) BANJGCO:SM Open-End Fund Eurozone
Bankinter Kilimanjaro FI (BKKILIM) BKKILIM:SM Open-End Fund Global Allocation
Bankinter Mixto Flexible FI (BKMIXT2) BKMIXT2:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Bankinter Multiseleccion 25 FI (FMUSE25) FMUSE25:SM Fund of Funds Emerging Market Allocation
Bankinter Multiseleccion 50 FI (BKFOFOD) BKFOFOD:SM Fund of Funds Global Allocation
Bankinter Pequenas Companias (BKPYMCO) BKPYMCO:SM Open-End Fund Aggressive Allocation
Bankinter Quant FI (BKLIQUI) BKLIQUI:SM Open-End Fund Global Allocation
Bankinter Renta Dinamica FI (CUEORO3) CUEORO3:SM Open-End Fund Global Allocation
Bankinter Renta Fija Corto Plazo Fi (CIBERNX) CIBERNX:SM Open-End Fund European Region
Bankinter Renta Fija 2014 III Garantizado FI (BKPREQU) BKPREQU:SM Open-End Fund Foreign Government Bond
Bankinter Renta Fija 2015 Garantizado FI (BKBOLI2) BKBOLI2:SM Open-End Fund Eurozone
Bankinter Renta Fija 2014 IV Garantizado FI (FONTEFI) FONTEFI:SM Open-End Fund Conservative Allocation
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI (FONBKBD) FONBKBD:SM Open-End Fund Aggregate Bond Long
BANKINTER RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO FI (BK2002I) BK2002I:SM Open-End Fund Foreign Government Bond
Bankinter Renta Fija 2016 Garantizado FI (BKMULTI) BKMULTI:SM Open-End Fund Foreign Government Bond
Bankinter Renta Fija 2014 Garantizado FI (BANRENT) BANRENT:SM Open-End Fund Eurozone
Bankinter Renta Fija 2014 Garantizado Concierto FI (BANRF20) BANRF20:SM Open-End Fund Eurozone
Bankinter Renta Fija 2014 II Garantizado FI - EUR (BRF14II) BRF14II:SM Open-End Fund European Region
Bankinter Renta Fija 2 Garantizado FI (BANRF2G) BANRF2G:SM Open-End Fund European Region
Bankinter Renta Fija 2015 II Garantizado FI (RF15IIG) RF15IIG:SM Open-End Fund Government Intermediate
Bankinter Renta Fija 2014 V Garantizado FI (BKFIJ14) BKFIJ14:SM Open-End Fund Aggregate Bond
Bankinter Renta Fija Ambar Garantizado FI (BRFAGAR) BRFAGAR:SM Open-End Fund Eurozone
Bankinter Renta Fija Cuarzo 2017 FI (BRFC17G) BRFC17G:SM Open-End Fund Eurozone
Bankinter Renta Fija Jade Garantizado FI (BRFJGAR) BRFJGAR:SM Open-End Fund Eurozone
Bankinter Renta Fija Opalo 2017 Garantizado FI (BRFO17G) BRFO17G:SM Open-End Fund Eurozone
Bankinter Renta Fija Titanio 2017 Garantizado FI (BRFT17G) BRFT17G:SM Open-End Fund Eurozone
Bankinter Renta Fija Atlas 2018 Garantizado FI (BRFJA18) BRFJA18:SM Open-End Fund Aggregate Bond Intermediate
Bankinter Renta Fija Onix 2018 Garantizado FI (BRFON18) BRFON18:SM Open-End Fund Eurozone
Bankinter Renta Fija Cosmos 2017 Garantizado FI (BANCS17) BANCS17:SM Open-End Fund OECD Countries
Bankinter Renta Fija Alamo 2018 FI (BNKRF18) BNKRF18:SM Open-End Fund OECD Countries
Bankinter Renta Variable Euro FI (BKRVEUR) BKRVEUR:SM Open-End Fund European Region
Bankinter Sector Energia FI (BKSECEN) BKSECEN:SM Open-End Fund Energy Sector
Bankinter Sector Finanzas FI (BKOPOC2) BKOPOC2:SM Open-End Fund Aggressive Allocation
Bankinter Sector Telecomunicaciones FI (BKOPORT) BKOPORT:SM Open-End Fund Aggressive Allocation
Bankinter Seleccion Bonos Corporativos FI (BKDIN95) BKDIN95:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
Bankinter Sostenibilidad FI (BANKSOL) BANKSOL:SM Open-End Fund Conservative Allocation
Bankoa Ahorro Fondo FI (BKOAAHF) BKOAAHF:SM Open-End Fund European Region
Bankoa Bolsa (BANBOLS) BANBOLS:SM Open-End Fund Aggressive Allocation
Bankoa Bolsa FI (BKOBOLS) BKOBOLS:SM Open-End Fund Aggressive Allocation
Bankoa Crecimiento (BANCREC) BANCREC:SM Open-End Fund Growth Broad Market
Bankoa Deuda Publica FI (BKOARFO) BKOARFO:SM Open-End Fund Foreign Government Bond
Bankoa Euro Stoxx 50 Garantizado FI (BKOETGA) BKOETGA:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
Bankoa Gestion Global FI (BKOETG2) BKOETG2:SM Open-End Fund Global Allocation
Bankoa Ibex Garantizado FI (BKOIBGA) BKOIBGA:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
Bankoa Interes Garantizado 2 FI (BKONK1G) BKONK1G:SM Open-End Fund Aggregate Bond Intermediate
Bankoa Monetario (BANMONE) BANMONE:SM Open-End Fund Aggregate Bond Short
Bankoa Patrimonio (BANPATR) BANPATR:SM Open-End Fund Aggregate Bond Short
Bansapa SICAV SA (S0715) S0715:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Banyan Investment SICAV SA (S0341) S0341:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Bapusa Inversiones SICAV SA (S0340) S0340:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Barasona de Inversiones SICAV SA (S0343) S0343:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Barbate de Inversiones SICAV SA (S0358) S0358:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Barbiguera Inversiones SICAV SA (S3489) S3489:SM Open-End Fund Global Allocation
Barcapital SICAV SA (BAR) BAR:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Barcelona Black Knights 2002 SICAV SA (S2871) S2871:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Barclays Bolsa Espa3) 25/32a 2017 FI (BARCB17) BARCB17:SM Open-End Fund Multiple Region
Barclays Bolsa Espana Seleccion FI (BARBOL2) BARBOL2:SM Open-End Fund Growth Mid Cap
Barclays Bolsa Europa FI (FNBARC4) FNBARC4:SM Open-End Fund European Region
Barclays Bolsa USA FI (BABOUSA) BABOUSA:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Barclays Bonos Conservador FI (FNBRCLY) FNBRCLY:SM Open-End Fund Multiple Region
Barclays Bonos Corporativos FI (BARBOCO) BARBOCO:SM Open-End Fund European Region
Barclays Bonos Largo FI (FNPRBON) FNPRBON:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
Barclays Corp 2 FI (BACORP2) BACORP2:SM Open-End Fund Growth Broad Market
Barclays Corp 3 (BACORP3) BACORP3:SM Open-End Fund Aggregate Bond
Barclays Deuda Publica FI (BARINST) BARINST:SM Open-End Fund Government Intermediate
Barclays Espana Corto Plazo FI (BAGAR12) BAGAR12:SM Open-End Fund European Union
Barclays Euribor Plus FI (ZAREUND) ZAREUND:SM Open-End Fund Foreign Government Bond
Barclays Fondos Global Seleccion FI (CRECFON) CRECFON:SM Open-End Fund European Region
Barclays Garantizado Acciones Espana FI (FNPREM7) FNPREM7:SM Open-End Fund Conservative Allocation
Barclays Garantizado Gigantes Mundiales FI (FONBAR6) FONBAR6:SM Open-End Fund Multiple Region
Barclays Garantizado Bolsa Zona Euro 2 FI (BZGB8S) BZGB8S:SM Open-End Fund Eurozone
Barclays Garantizado Bolsa EEUU FI (EURFBA2) EURFBA2:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Barclays Garantizado Europa 2013 FI (FONPRE3) FONPRE3:SM Open-End Fund OECD Countries
Barclays Garantizado Bolsa Zona Euro FI (ZARGBEU) ZARGBEU:SM Open-End Fund Multiple Region
Barclays Gestion 25 FI (BARGE25) BARGE25:SM Fund of Funds Global Allocation
Barclays Gestion 50 FI (BARGE50) BARGE50:SM Fund of Funds Global Allocation
Barclays Gestion Dinamica 150 FI (BZARFIG) BZARFIG:SM Fund of Funds Global Allocation
Barclays Gestion FI (BARGEST) BARGEST:SM Fund of Funds Eurozone
Barclays Gestion Total FI (FONGLOF) FONGLOF:SM Fund of Funds Global Allocation
Barclays Inflacion Plus IF (FONPRM8) FONPRM8:SM Open-End Fund Eurozone
Barclays Interes Garantizado 1 FI (FONINTG) FONINTG:SM Open-End Fund OECD Countries
Barclays Inversiones SICAV SA (IBZ) IBZ:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Barclays Liquidez FI (BARLIQU) BARLIQU:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
Barclays Pens Dinamico 2025 (N3670) N3670:SM Open-End Fund Blend Broad Market
Barclays Pens Dinamico 2020 (N3671) N3671:SM Open-End Fund Aggregate Bond
Barclays Pens Dinamico 2015 (N3672) N3672:SM Open-End Fund Aggregate Bond
Barclays Pension (BARCPES) BARCPES:SM Open-End Fund Aggregate Bond Short
Barclays Pension 2 (BARCPE2) BARCPE2:SM Open-End Fund Conservative Allocation
Barclays Pension 3 (BAPENS3) BAPENS3:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Barclays Pension 4 (BAPESI4) BAPESI4:SM Open-End Fund Aggregate Bond Short
Barclays Pension Bolsa Global (BAPEBGL) BAPEBGL:SM Open-End Fund Foreign Growth
Barclays Pension Seguridad (BAPESEG) BAPESEG:SM Open-End Fund Aggregate Bond Short
Barclays Pension Solidez (BAPESOL) BAPESOL:SM Open-End Fund Aggregate Bond
Barclays Pension Solidez 3 (BAPSIII) BAPSIII:SM Open-End Fund Aggregate Bond
Barclays Pensiones Solidez VI (BPSOLVI) BPSOLVI:SM Open-End Fund Aggregate Bond Short
Barclays Rendimiento Efectivo FI (BAREEFE) BAREEFE:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
Barclays Renta 2013 FI (ZARGLOB) ZARGLOB:SM Open-End Fund Foreign Government Bond
Barclays Renta 2015 FI (BARCR15) BARCR15:SM Open-End Fund Multiple Region
Barclays Renta FIJA 2016 FI (BARRF16) BARRF16:SM Open-End Fund OECD Countries
Barclays Renta Fija 2018 FI (BARRF18) BARRF18:SM Open-End Fund OECD Countries
Barclays Tesoreria FI (BARTESO) BARTESO:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
Bargas Inversiones Financieras SICAV SA (S0363) S0363:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Bargeld SICAV SA (BGL) BGL:SM Open-End Fund Growth Broad Market
Bargues Bros SICAV SA (S3288) S3288:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Barigua SICAV SA (S0365) S0365:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Barlovento de Inversiones Mobiliarias SICAV SA (S0362) S0362:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Barneval Inversiones SICAV SA (S0332) S0332:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Baron Fonyody Inversiones SICAV SA (S0955) S0955:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Barranco 2000 SICAV SA (BRR) BRR:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Basarte SICAV SA (BASA) BASA:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Basasim Inversiones SICAV SA (BSS) BSS:SM Open-End Fund Global Allocation
Base Rioja 2 SICAV SA (S0360) S0360:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Basen Investment SICAV SA (BAS) BAS:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Basil Capital SICAV SA (S3305) S3305:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Batfam Inversiones 2000 SICAV SA (S0355) S0355:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
Bayahibe Capital SICAV SA (S0356) S0356:SM Open-End Fund Dynamic Allocation
BBK Bolsa FI (BASKIN2) BASKIN2:SM Open-End Fund Growth Broad Market
BBK Bolsa Japon FI (BBKBJPN) BBKBJPN:SM Open-End Fund Japan
BBK Bono FI (BBKBONO) BBKBONO:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
BBK Dividendo FI (BBKDIVI) BBKDIVI:SM Open-End Fund Aggressive Allocation
BBK Fondo Internacional FI (BBKFNIN) BBKFNIN:SM Fund of Funds Foreign Blend
BBK Garantizado 8 FI (BBKGAR8) BBKGAR8:SM Fund of Funds Global Allocation
BBK Garantizado Bolsa 3 FI (GBOLSA3) GBOLSA3:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
BBK Garantizado Bolsa 4 FI (GBOLSA4) GBOLSA4:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
BBK Garantizado Bolsa FI (BBKGAR1) BBKGAR1:SM Open-End Fund European Union
BBK Garantizado Bolsa Europa 2 FI (BBKGAR2) BBKGAR2:SM Open-End Fund Government Bond
BBK Garantizado Finanzas FI (BBKDINC) BBKDINC:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
BBK Garantizado Indice Europa FI (BBKGAR5) BBKGAR5:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
BBK Garantizado Inflacion FI (BBKGAR7) BBKGAR7:SM Open-End Fund Aggregate Bond Short
BBK Garantizado Inflacion 2 FI (BBKGCAR) BBKGCAR:SM Open-End Fund Conservative Allocation
BBK Garantizado Renta Fija 2012 3 FI (BBKGAR9) BBKGAR9:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
BBK Garantizado Renta Fija 2012 FI (GRTAF12) GRTAF12:SM Open-End Fund Foreign Corporate Bond
BBK Garantizado Renta Fija 10/14 FI (BBKFIJI) BBKFIJI:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
BBK Garantizado Renta Fija 2012 2 FI (GRTF122) GRTF122:SM Open-End Fund Foreign Corporate Bond
BBK Gestion Activa Patrimonio FI (BIZKAHO) BIZKAHO:SM Open-End Fund Conservative Allocation
BBK Gestion Activa Rendimiento FI (BASKINV) BASKINV:SM Fund of Funds Global Allocation
BBK Renta Fija 2014 FI (BBKALDI) BBKALDI:SM Open-End Fund OECD Countries
BBK Sectores Internacional FI (BBKGAR4) BBKGAR4:SM Fund of Funds Aggressive Allocation
BBVA - Bonos Rentas I FI (BBNRNTI) BBNRNTI:SM Open-End Fund Aggregate Bond
BBVA 100X95 Exposicion Europa FI (BBVA95E) BBVA95E:SM Open-End Fund European Region
BBVA 100x95 Exposicion Europa II FI (BVAEXE2) BVAEXE2:SM Open-End Fund OECD Countries
BBVA 4x3 II FI (BBV75IB) BBV75IB:SM Open-End Fund Foreign Government Bond
BBVA 5-100 Eurostoxx FI (BBVABOL) BBVABOL:SM Open-End Fund OECD Countries
BBVA Accion Dow Jones Euro STOXX 50 (BBVAE) BBVAE:SM ETF Eurozone
BBVA Accion Europa II FI (BBVAR2G) BBVAR2G:SM Open-End Fund Conservative Allocation
BBVA Accion Ibex 35 ETF (BBVAI) BBVAI:SM ETF Latin American Region
BBVA Acumulacion Europa FI (BBVA110I) BBVA110I:SM Open-End Fund Foreign Blend
BBVA Ahorro Corto Plazo III FI (BBVADIV) BBVADIV:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
BBVA Ahorro Corto Plazo FI (BBVDINE) BBVDINE:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
BBVA Ahorro Corto Plazo II FI (ARGDIN2) ARGDIN2:SM Open-End Fund Multiple Region
BBVA Ahorro Empresas FI (BBVACAE) BBVACAE:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
BBVA Ahorro FI (BBVATII) BBVATII:SM Open-End Fund Foreign Aggregate Bond
BBVA Ahorro Garantia FI (BBVAGAT) BBVAGAT:SM Open-End Fund OECD Countries
BBVA Autocancelable Doble Oportunidad BP FI (BANAUDO) BANAUDO:SM Open-End Fund Government Intermediate
BBVA Bolsa Asia MF FI (BBVMASI) BBVMASI:SM Fund of Funds Multiple Region
BBVA Bolsa China FI (BBVABCH) BBVABCH:SM Open-End Fund Aggressive Allocation