Funds A-Z

More browse options »
NAME SYMBOL COUNTRY TYPE OBJECTIVE
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia ex-Japan - D EUR (REASIA) REASIA:IM Italy ETF Real Estate
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe - EUR (LYXREEU) LYXREEU:GR Germany ETF Real Estate
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia ex-Japan - D EUR (AHJ) AHJ:FP France ETF Real Estate
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT United States - D EUR (LYXREUSA) LYXREUSA:GR Germany ETF Real Estate
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia ex-Japan - D EUR (AHJ) AHJ:SM Spain ETF Real Estate
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EUR (LYXREWLD) LYXREWLD:GR Germany ETF Real Estate
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe - EUR (REEU) REEU:IM Italy ETF Real Estate
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT United States - D USD (LYMUA) LYMUA:SW Switzerland ETF Real Estate
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-USD (LYMWO) LYMWO:SW Switzerland ETF Real Estate
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EUR (REWLD) REWLD:IM Italy ETF Real Estate
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe - EUR (LYMEH) LYMEH:SW Switzerland ETF Real Estate
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia ex-Japan - D USD (AER) AER:SP Singapore ETF Real Estate
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe - EUR (LYPL) LYPL:TH Germany ETF Real Estate
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT United States - D EUR (LYPM) LYPM:TH Germany ETF Real Estate
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT Asia ex-Japan - D EUR (LYPN) LYPN:TH Germany ETF Real Estate
LYXOR ETF FTSE EPRA/NAREIT Global Developed D-EUR (LYPP) LYPP:TH Germany ETF Real Estate
Lyxor ETF FTSE MIB - EUR (MIB) MIB:FP France ETF Italy
Lyxor ETF FTSE MIB - EUR (ETFMIB) ETFMIB:IM Italy ETF Italy
Lyxor ETF FTSE MIB - EUR (MIB) MIB:EB UK ETF Italy
Lyxor ETF FTSE MIB - EUR (ETFMIB) ETFMIB:IX UK ETF Italy
Lyxor ETF FTSE MIB - EUR (ETFMI) ETFMI:BQ Germany ETF Italy
Lyxor ETF FTSE MIB - EUR (LYMK) LYMK:GR Germany ETF Italy
Lyxor ETF FTSE MIB - EUR (MIB) MIB:IX UK ETF Italy
Lyxor ETF FTSE MIB - EUR (MIB1) MIB1:EB UK ETF Italy
Lyxor ETF FTSE MIB Daily Leveraged (LEVMIB) LEVMIB:IM Italy ETF Italy
Lyxor ETF FTSE MIB Daily Double Short XBear (XBRMIB) XBRMIB:IM Italy ETF Italy
Lyxor ETF FTSE MIB Daily Short Bear (BERMIB) BERMIB:IM Italy ETF Italy
Lyxor ETF FTSE MIB Daily Leveraged (LEVMI) LEVMI:IX UK ETF Italy
Lyxor ETF FTSE MIB Daily Double Short XBear (XBRMIB) XBRMIB:IX UK ETF Italy
Lyxor ETF FTSE MIB Daily Double Short XBear (XBRMIB) XBRMIB:BQ Germany ETF Italy
Lyxor ETF FTSE MIB Daily Leveraged (LEVMIB) LEVMIB:EB UK ETF Italy
Lyxor ETF FTSE MIB Daily Leveraged (LEVMI) LEVMI:BQ Germany ETF Italy
Lyxor ETF FTSE MIB Daily Double Short XBear (XBRMIB) XBRMIB:EB UK ETF Italy
Lyxor ETF FTSE RAFI Europe - D EUR (REU) REU:BQ Germany ETF European Region
Lyxor ETF FTSE RAFI Europe - D EUR (LYXREU) LYXREU:GR Germany ETF European Region
Lyxor ETF FTSE RAFI Europe - D EUR (REU) REU:FP France ETF European Region
Lyxor ETF FTSE RAFI Europe - D EUR (REU) REU:IM Italy ETF European Region
Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000 - D EUR (RUSA) RUSA:IM Italy ETF US
Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000 - D EUR (LYXRUA) LYXRUA:GR Germany ETF US
Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000 - D EUR (RUA) RUA:BQ Germany ETF US
Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000 - D EUR (RUA) RUA:FP France ETF US
Lyxor ETF FTSE RAFI Europe - D EUR (LYQ8) LYQ8:TH Germany ETF European Region
Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000 - D EUR (LYQA) LYQA:TH Germany ETF US
Lyxor ETF GOLD EUR (GLDM) GLDM:FP France ETF Global
Lyxor ETF GOLD USD (GLDU) GLDU:FP France ETF Global
Lyxor ETF GOLD USD (GLDU) GLDU:SW Switzerland ETF Global
LYXOR ETF IBEX 35 (LYXIB) LYXIB:SM Spain ETF Spain
LYXOR ETF IBEX 35 (LYXIB) LYXIB:EB UK ETF Spain
LYXOR ETF IBEX 35 (LYXIB) LYXIB:IX UK ETF Spain
Lyxor ETF Ibex 35 Doble Apalancado Diario (IBEXA) IBEXA:SM Spain ETF Spain
Lyxor ETF Ibex 35 Doble Inverso Diario (2INVE) 2INVE:SM Spain ETF Spain
Lyxor ETF Ibex 35 Doble Apalancado Diario (IBEXA) IBEXA:EB UK ETF Spain
Lyxor ETF Ibex 35 Doble Apalancado Diario (IBEXA) IBEXA:IX UK ETF Spain
Lyxor ETF Japan Topix (JPN) JPN:IM Italy ETF Japan
Lyxor ETF Japan Topix JPN (LYJPN) LYJPN:SW Switzerland ETF Japan
Lyxor ETF Japan Topix (JPN) JPN:SM Spain ETF Japan
Lyxor ETF Japan Topix - GTR USD (JPN) JPN:SP Singapore ETF Japan
Lyxor ETF Japan Topix (LYXJPN) LYXJPN:GR Germany ETF Japan
Lyxor ETF Japan Topix (LYY4) LYY4:TH Germany ETF Japan
Lyxor ETF Japan Topix (JPN) JPN:BQ Germany ETF Japan
Lyxor ETF Japan Topix (JPN) JPN:FP France ETF Japan
Lyxor ETF Japan Topix (JPNL) JPNL:LN UK ETF Japan
Lyxor ETF Japan Topix (JPNU) JPNU:LN UK ETF Japan
Lyxor ETF LevDAX (LYXLE) LYXLE:BQ Germany ETF Germany
Lyxor ETF LevDAX (LYXLE) LYXLE:EB UK ETF Germany
Lyxor ETF LevDAX (LYXLEDAX) LYXLEDAX:GR Germany ETF Germany
Lyxor ETF LevDAX (LYLVD) LYLVD:SW Switzerland ETF Germany
Lyxor ETF LevDAX (LYXLEDAX) LYXLEDAX:IX UK ETF Germany
Lyxor ETF LevDAX (LYY8) LYY8:TH Germany ETF Germany
Lyxor ETF LevDAX (DAXLEV) DAXLEV:IM Italy ETF Germany
Lyxor ETF LevDAX (LVD) LVD:FP France ETF Germany
Lyxor ETF LevDAX (LVD) LVD:IX UK ETF Germany
Lyxor ETF Malaysia (LYQE) LYQE:TH Germany ETF Malaysia
Lyxor ETF Malaysia (LYXMAL) LYXMAL:GR Germany ETF Malaysia
Lyxor ETF Malaysia (MAL) MAL:FP France ETF Malaysia
Lyxor ETF Malaysia (MAL) MAL:IM Italy ETF Malaysia
Lyxor ETF Malaysia (MAL1) MAL1:BQ Germany ETF Malaysia
Lyxor ETF Malaysia (MAL) MAL:IX UK ETF Malaysia
Lyxor ETF MSCI AC Asia Pacific Ex Japan (AEJ) AEJ:BQ Germany ETF Asian Pacific Region ex Japan
Lyxor ETF MSCI AC Asia Pacific Ex Japan (AEJ) AEJ:FP France ETF Asian Pacific Region ex Japan
Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific ex Japan USD (LYAEJ) LYAEJ:SW Switzerland ETF Asian Pacific Region ex Japan
Lyxor ETF MSCI AC Asia EX Japan Consumer Staples TR C EUR (COSA) COSA:FP France ETF Consumer Staples
Lyxor ETF MSCI AC Asia Pacific Ex Japan (AEJ) AEJ:IM Italy ETF Asian Pacific Region ex Japan
Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan Consumer Staples TR (STAA) STAA:LN UK ETF Consumer Staples
Lyxor ETF MSCI AC Asia Pacific Ex Japan (LYXAEJ) LYXAEJ:GR Germany ETF Asian Pacific Region ex Japan
LYXOR ETF MSCI AC Asia Ex Japan - D EUR (LYXAPX) LYXAPX:GR Germany ETF Asian Pacific Region ex Japan
Lyxor ETF MSCI AC Asia Pacific Ex Japan (LYYC) LYYC:TH Germany ETF Asian Pacific Region ex Japan
Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan Consumer Staples TR (COSG) COSG:LN UK ETF Consumer Staples
Lyxor ETF MSCI AC Asia ex Japan Information Technology TR C EUR (TNOA) TNOA:FP France ETF Asian Pacific Region ex Japan
Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan Information Technology TR (TNOA) TNOA:LN UK ETF Technology
Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan Information Technology TR (IFNG) IFNG:LN UK ETF Technology
LYXOR ETF MSCI AC Asia Ex Japan - D EUR (APEX) APEX:IM Italy ETF Asian Pacific Region ex Japan
LYXOR ETF MSCI AC Asia Ex Japan - USD (APEX) APEX:SP Singapore ETF Asian Pacific Region ex Japan
LYXOR ETF MSCI AC Asia Ex Japan - D EUR (APEX1) APEX1:BQ Germany ETF Asian Pacific Region ex Japan
LYXOR ETF MSCI AC Asia Ex Japan - D EUR (APX) APX:FP France ETF Asian Pacific Region ex Japan
Lyxor ETF MSCI AC Asia Pacific Ex Japan (AEJ) AEJ:EB UK ETF Asian Pacific Region ex Japan
Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan Information Technology TR (LAIT) LAIT:SP Singapore ETF Technology
Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan Consumer Staples TR (LACS) LACS:SP Singapore ETF Consumer Staples
Lyxor ETF MSCI AC Asia EX Japan Consumer Staples TR C EUR (STAA) STAA:IM Italy ETF Consumer Staples
Lyxor ETF MSCI AC Asia ex Japan Information Technology TR C EUR (TNOA) TNOA:IM Italy ETF Asian Pacific Region ex Japan
LYXOR ETF MSCI AC Asia Ex Japan - D EUR (LYQI) LYQI:TH Germany ETF Asian Pacific Region ex Japan
Lyxor ETF MSCI AC Asia Pacific Ex Japan (AEJI) AEJI:IX UK ETF Asian Pacific Region ex Japan
Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific ex Japan USD (AEJ) AEJ:LN UK ETF Asian Pacific Region ex Japan
Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific ex Japan USD (AEJL) AEJL:LN UK ETF Asian Pacific Region ex Japan
Lyxor ETF MSCI ACWI - C-USD (ACWL) ACWL:LN UK ETF Global
Lyxor ETF MSCI ACWI - C-USD (ACWU) ACWU:LN UK ETF Global
Lyxor ETF MSCI All Country World ETF (ACWI) ACWI:FP France ETF Global
Lyxor ETF MSCI All Country World ETF (ACWI) ACWI:IM Italy ETF Global
Lyxor ETF MSCI All Country World ETF (LYY0) LYY0:GR Germany ETF Global
Lyxor ETF MSCI EM Latin America EUR (LATAM) LATAM:IM Italy ETF Latin American Region
Lyxor ETF MSCI EM Latin America USD (LYLTM) LYLTM:SW Switzerland ETF Latin American Region
Lyxor ETF MSCI EM Latin America EUR (LYXLTM) LYXLTM:GR Germany ETF Latin American Region
Lyxor ETF MSCI EM Latin America EUR (LTM) LTM:BQ Germany ETF Latin American Region
Lyxor ETF MSCI EM Latin America EUR (LTM) LTM:FP France ETF Latin American Region
Lyxor ETF MSCI EM Latin America EUR (LTM) LTM:SM Spain ETF Latin American Region
Lyxor ETF MSCI EM Latin America - NTR USD - A (LTM) LTM:SP Singapore ETF Latin American Region
Lyxor ETF MSCI EM Latin America EUR (LYM0) LYM0:TH Germany ETF Latin American Region
Lyxor ETF MSCI EM Latin America EUR (LTM) LTM:EB UK ETF Latin American Region
Lyxor ETF MSCI EM Latin America EUR (LYXLI) LYXLI:IX UK ETF Latin American Region
Lyxor ETF MSCI EM Latin America USD (LTML) LTML:LN UK ETF Latin American Region
Lyxor ETF MSCI EM Latin America USD (LTMU) LTMU:LN UK ETF Latin American Region
Lyxor ETF MSCI EM Latin America EUR (LTM1) LTM1:IX UK ETF Latin American Region
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets/France (EMKT) EMKT:IM Italy ETF Emerging Markets
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets - NTR C USD (LYLEM) LYLEM:SW Switzerland ETF Emerging Markets
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets/France (LEM) LEM:FP France ETF Emerging Markets
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets/France (LYXLEM) LYXLEM:GR Germany ETF Emerging Markets
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets/France (LEM) LEM:SM Spain ETF Emerging Markets
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets - NTR C USD (LEM) LEM:SP Singapore ETF Emerging Markets
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets/France (LYM7) LYM7:TH Germany ETF Emerging Markets
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets/France (LEM2) LEM2:BQ Germany ETF Emerging Markets
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets/France (LEM) LEM:EB UK ETF Emerging Markets
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets/France (LEMI) LEMI:IX UK ETF Emerging Markets
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets - NTR C USD (LEML) LEML:LN UK ETF Emerging Markets
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets - NTR C USD (LEMD) LEMD:LN UK ETF Emerging Markets
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets - NTR C USD (LEMD) LEMD:IX UK ETF Emerging Markets
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets - NTR C USD (LYLEM) LYLEM:EB UK ETF Emerging Markets
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets - NTR C USD (LYLEM) LYLEM:IX UK ETF Emerging Markets
Lyxor ETF MSCI EMU Growth (GWT) GWT:FP France ETF Eurozone
Lyxor ETF MSCI EMU Growth (GWT) GWT:IM Italy ETF Eurozone
Lyxor ETF MSCI EMU Growth (GWT) GWT:SM Spain ETF Eurozone
Lyxor ETF MSCI EMU Growth (GWT) GWT:SW Switzerland ETF Eurozone
Lyxor ETF MSCI EMU Growth (GRW) GRW:GR Germany ETF Eurozone
Lyxor ETF MSCI EMU Growth (GWT) GWT:BQ Germany ETF Eurozone
Lyxor ETF MSCI EMU Growth (LYY3) LYY3:TH Germany ETF Eurozone
Lyxor ETF MSCI EMU Small Caps (KLC) KLC:GR Germany ETF Eurozone
Lyxor ETF MSCI EMU Small Caps (MMS) MMS:BQ Germany ETF Eurozone
Lyxor ETF MSCI EMU Small Caps (MMS) MMS:FP France ETF Eurozone
Lyxor ETF MSCI EMU Small Caps (MMS) MMS:IM Italy ETF Eurozone
Lyxor ETF MSCI EMU Small Caps (MMS) MMS:SM Spain ETF Eurozone
Lyxor ETF MSCI EMU Small Caps (MMS) MMS:SW Switzerland ETF Eurozone
Lyxor ETF MSCI EMU Small Caps (MMSG) MMSG:IX UK ETF Eurozone
Lyxor ETF MSCI EMU Value (VAL) VAL:BQ Germany ETF Eurozone
Lyxor ETF MSCI EMU Value (VAL) VAL:FP France ETF Eurozone
Lyxor ETF MSCI EMU Value (VAL) VAL:GR Germany ETF Eurozone
Lyxor ETF MSCI EMU Value (VAL) VAL:IM Italy ETF Eurozone
Lyxor ETF MSCI EMU Value (VALU) VALU:SM Spain ETF Eurozone
Lyxor ETF MSCI EMU Value (EMV) EMV:SW Switzerland ETF Eurozone
Lyxor ETF MSCI EMU Value (LYY2) LYY2:TH Germany ETF Eurozone
Lyxor ETF MSCI Europe (LYY5) LYY5:GR Germany ETF European Region
Lyxor ETF MSCI Europe (LYY5) LYY5:TH Germany ETF European Region
Lyxor ETF MSCI Europe (MEU) MEU:BQ Germany ETF European Region
Lyxor ETF MSCI Europe (MEU) MEU:FP France ETF European Region
Lyxor ETF MSCI Europe (MEU) MEU:IM Italy ETF European Region
Lyxor ETF MSCI Europe (LYMEU) LYMEU:SW Switzerland ETF European Region
Lyxor ETF MSCI Europe (MEU) MEU:SM Spain ETF European Region
Lyxor ETF MSCI Europe - NTR USD - A (MEU) MEU:SP Singapore ETF European Region
Lyxor ETF MSCI Europe - E (LYEUROP) LYEUROP:FP France ETF European Region
Lyxor ETF MSCI Europe (MEU) MEU:EB UK ETF European Region
Lyxor ETF MSCI Europe (MEIJI) MEIJI:IX UK ETF European Region
Lyxor ETF MSCI India (LYXINR) LYXINR:GR Germany ETF India
Lyxor ETF MSCI India (INDI) INDI:IM Italy ETF India
Lyxor ETF MSCI India (INR) INR:BQ Germany ETF India
Lyxor ETF MSCI India (INR) INR:FP France ETF India
Lyxor ETF MSCI India (INR) INR:SM Spain ETF India
Lyxor ETF MSCI India USD (INR) INR:SP Singapore ETF India
Lyxor ETF MSCI India (LYMD) LYMD:TH Germany ETF India
Lyxor ETF MSCI India USD (LYINR) LYINR:SW Switzerland ETF India
Lyxor ETF MSCI India (INRP) INRP:IX UK ETF India
Lyxor ETF MSCI India USD (INRL) INRL:LN UK ETF India
Lyxor ETF MSCI India USD (INRU) INRU:LN UK ETF India
Lyxor ETF MSCI India (INR1) INR1:IX UK ETF India
LYXOR ETF MSCI Indonesia (INDO) INDO:FP France ETF Indonesia
LYXOR ETF MSCI Indonesia (INDO) INDO:IM Italy ETF Indonesia
LYXOR ETF MSCI Indonesia (LYSZ) LYSZ:GR Germany ETF Indonesia
LYXOR ETF MSCI Indonesia USD (INDO) INDO:SP Singapore ETF Indonesia
LYXOR ETF MSCI Indonesia (INDO) INDO:BQ Germany ETF Indonesia
LYXOR ETF MSCI Indonesia USD (INDL) INDL:LN UK ETF Indonesia
LYXOR ETF MSCI Indonesia USD (INDO) INDO:LN UK ETF Indonesia
Lyxor ETF MSCI Korea (KOR) KOR:IM Italy ETF Korea
Lyxor ETF MSCI Korea USD (LYKRW) LYKRW:SW Switzerland ETF Korea
Lyxor ETF MSCI Korea (LYXKRW) LYXKRW:GR Germany ETF Korea
Lyxor ETF MSCI Korea (KRW) KRW:BQ Germany ETF Korea
Lyxor ETF MSCI Korea (KRW) KRW:FP France ETF Korea
Lyxor ETF MSCI Korea - USD - A (KRW) KRW:SP Singapore ETF Korea
Lyxor ETF MSCI Korea (LYMC) LYMC:TH Germany ETF Korea
Lyxor ETF MSCI Korea (KRW) KRW:EB UK ETF Korea
Lyxor ETF MSCI Korea (KRW) KRW:IX UK ETF Korea
Lyxor ETF MSCI Korea USD (KRW) KRW:LN UK ETF Korea
Lyxor ETF MSCI Korea USD (KRWL) KRWL:LN UK ETF Korea
Lyxor ETF MSCI Malaysia (MAL) MAL:SP Singapore ETF Malaysia