Danske Bank Oyj : Danske Bank Oyj : Tilinpäätöstiedote 2012

     Danske Bank Oyj : Danske Bank Oyj : Tilinpäätöstiedote 2012

Danske Bank Oyj tilinpäätöstiedote

Helsinki, Suomi, 2013-02-07
DANSKE BANK OYJ -KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2012

Toimitusjohtaja Johanna Lamminen:

Tyydyttävä tulos taantuman puristuksessa

Päättynyt vuosi 2012 oli Euroopan velkakriisin ja historiallisen alhaisen
korkotason vuoksi erittäin haastava pankkiliiketoiminnalle. Danske Bank Oyj
-konsernin tuloskuntoa taantuman puristuksessa voi silti pitää tyydyttävänä,
sillä konsernin voitto ennen veroja kasvoi 6 prosenttia156,8 miljoonaan
euroon.

Tuloksen positiiviseen kehitykseen vaikuttivat ennen kaikkea korkokatteen
kasvu ja kustannusten 7 prosentin lasku. Myös asuntoluottojen kysyntä jatkui
pirteänä matalan korkotason siivittämänä ja pankin asuntoluottokanta kasvoi
2,8 prosenttia edellisestä vuodesta.

Varauduimme ennakoivasti markkinoiden haasteisiin uudistamalla jo viime vuoden
aikana pankin verkostoa ja toimintatapaa. Tämä työ osoittautui kaukoviisaaksi,
ja on selvää, että joudumme jatkamaan pankkitoiminnan tehostamista myös
kuluvana vuonna. Pankeilta edellytetään nykyistä parempaa kannattavuutta, ja
siksi tavoitteenamme on parantaa tulosta sekä sopeuttaa toimintojamme
vastaamaan asiakaskäyttäytymisen muutoksia.

Suomalaisena osakeyhtiönä Danske Bank Oyj maksoi viime vuonna tuloksestaan
tuloveroa yhteensä 44,2 miljoonaa euroa. Olemme yksi suurimmista
veronmaksajista Suomessa.

DANSKE BANK OYJ-KONSERNIN
AVAINLUVUT
                    7-12/2012 7-12/2011 1-12/2012 1-12/2011
Tuotot yhteensä        Milj. e 306    324    637    650
Voitto ennen veroja      Milj. e 80    99    157    147
Tase kauden päättyessä     Milj. e 31 813  27 406  31 813  27 406
Henkilöstön määrä (FTE) kauden               2 252   2 501
lopussa

Toimintaympäristön kehitys

Maailman talouskasvu heikkeni vuoden 2012 aikana. Kansainvälinen
valuuttarahasto arvioi vuoden 2012 kasvun jäävän maailmassa 3,3 prosenttiin
edellisvuoden 3,8 prosentista. Etenkin Euroopan heikko taloustilanne ja huolet
euroalueen kestävyydestä aiheuttivat epävarmuutta globaaliin talouteen.
Yhdysvalloissa kasvu oli Eurooppaa vahvempaa, mutta talousnäkymät muuttuivat
Atlantin toisella puolellakin varovaisemmiksi. Marraskuun presidentin- ja
kongressivaalit sekä talouden kiristystoimet vuoden 2012 lopussa aiheuttivat
epävarmuutta Yhdysvaltain talouteen. Kehittyvillä markkinoilla kasvu oli
yleisesti selvästi länsimaita ripeämpää, mutta kasvuvauhti hiipui aiemmasta.
Kiinassa vuosikasvu laski toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä alle 8
prosentin rajan. Epävarmoissa oloissa raaka-aineiden hintapaineet helpottivat,
ja inflaatio pysyi matalana eri puolilla maailmaa. Työttömyys sen sijaan
liikkui luonnollista tasoaan korkeammalla ja vuoden lopulla työllisyyden
trendi oli Euroopassa heikkenevä.

Talouden heikko tila ja matala inflaatio johtivat Euroopan keskuspankin (EKP)
poikkeuksellisiin tukitoimiin. Joulukuun 2011 ja helmikuun 2012 lopussa EKP
lainasi edullisesti Euroopan pankkisektorille liki 1000 miljardia euroa. EKP
laski myös ohjauskoron ennätyksellisen matalalle 0,75 prosenttiin heinäkuussa.
Nämä toimet vaikuttivat markkinakorkojen laskuun, ja 12 kuukauden euribor oli
vuoden lopussa 0,54 prosentissa. Asuntolainojen korko laski Suomessa
historiallisen alas, vaikka lainamarginaaleja nostettiin vuoden aikana;
asuntolainakorot olivat euromaista alhaisimmat keskikoron ollessa 1,68
prosenttia marraskuussa.

Luottokelpoisimpien valtioiden, kuten Saksan ja Suomen, korot pysyivät
historiallisen matalina. Kreikan velkajärjestelyn lopputuloksena maaliskuussa
sijoittajat ja pankit joutuivat kirjaamaan tappioita. Espanjan ja Italian
korot nousivat alkuvuonna sijoittajien epäillessä maiden velkakestävyyttä.
Vasta EKP:n pääjohtaja Mario Draghin lupaukset heinäkuussa siitä, että
keskuspankki tekee kaikkensa euron pelastamiseksi ja ostaa tarpeen tullen
määrättömästi euroalueen kriisimaiden valtionlainoja tyynnyttivät markkinat ja
kriisimaiden korot laskivat selvästi matalammalle tasolle. Kriisi ja
epäluottamus nostivat pankkien jälleenrahoituksen hintaa, mitä pyrittiin
siirtämään asiakasrahoituksen marginaaleihin kannattavan toiminnan
turvaamiseksi. Pankit myös kiristivät luottopolitiikkaa euroalueella.
Euroalueen talouspoliittista integraatiota lisättiin, ja kesäkuun lopulla
otettiin ensimmäisiä askeleita euroalueen pankkiunionin suuntaan, kun
EU-huippukokouksessa sovittiin eurooppalaisen pankkivalvojan perustamisesta
sekä suoran pankkituen mahdollisuudesta yhteisistä eurooppalaisista varoista.

Suomen bruttokansantuote pysyi vuonna 2012 likimain edellisvuoden tasolla.
Kotitalouksien kulutuskysyntä suojasi Suomea osittain eurokriisiltä.
Yksityinen kulutus kasvoi tammi-syyskuussa 2 prosenttia, kun vienti ja tuonti
supistuivat likimain prosentin. Vuoden loppua kohti näkymät kuitenkin
heikkenivät, sillä yksityisen kulutuksen huippu jäi saavuttamatta,
teollisuuden uusien tilauksien arvo laski liki koko vuoden ja myönnettyjen
rakennuslupien sekä aloitettujen rakennusten määrät laskivat. Alkuvuodesta
kulutuskysyntää tukivat raamiratkaisun mukaiset palkankorotukset ja
ajoneuvoveron muutos huhtikuussa, mikä kannusti kotitalouksia ja yrityksiä
ajoittamaan kulutusta vuoden alkuun. Epävarma taloustilanne näkyi
investointien lykkäämisenä. Vakautta talouteen toivat asuntohintojen
maltillinen kasvu ja konkurssien pieni määrä, minkä ansiosta pankkien
luottotappiot pysyivät kohtuullisina. Yritysten konkurssien määrä pysyi
tammi-marraskuussa 2012 edellisvuoden tasolla.

Työttömyysaste pysyi alkuvuonna kausitasoitettuna 7,5 prosentin tasolla.
Vuoden lopulla työttömyysaste nousi 8 prosenttiin. Kotitalouksien
taloustilannetta tuki historiallisen matala korkotaso. Kuluttajahinnat
nousivat alkuvuonna vielä yli 3 prosentin vuosivauhtia, mutta marraskuussa
inflaatio laski 2,2 prosenttiin. Vuoden aikana tehdyt välillisten verojen
muutokset nostivat inflaatiota liki prosenttiyksikön. Kuluttajien luottamus
nousi alkuvuonna, mutta kesäkuussa näkemykset jälleen laskivat
poikkeuksellisen matalalle tasolle. Kuluttajien odotukset omasta taloudesta
olivat varovaisia ja näkemykset Suomen taloudesta synkkiä.

Liikevaihdon kehitys

Heinä- joulukuu

Tarkastelujakson kokonaistuotot laskivat 6 prosenttia edellisen vuoden
vastaavasta ajanjaksosta ollen 305,5 miljoonaa euroa (323,9 milj. euroa).
Tarkastelujakson korkokate oli 169,4 miljoonaa euroa (182,2 milj. euroa),
jossa laskua edellisen vuoden viimeiseen vuosipuoliskoon verrattuna 7
prosenttia. Korkotuottojen laskuun vaikutti ennen kaikkea markkinakorkojen
kehitys.

Konsernin palkkiotuotot pysyivät edellisen vuoden viimeisen vuosipuoliskon
tasolla. Vertailussa edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, arvopaperikaupan
ja valuuttatoiminnan nettotuottoihin vaikutti positiivisesti arvonmuutos
Suomen Luotto-osuuskunnan osuuksissa. Konsernin muut tuotot laskivat 37
prosenttia edellisen vuoden viimeiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Edellisen
vuoden tilinpäätöksessä konsernin muihin tuottoihin kirjattiin kertaluonteisia
eriä, joita vastaavia ei kuluneella tilikaudella ollut. 

Tammi-joulukuu

Tilikauden kokonaistuotot olivat lähes edellisen vuoden tasolla ollen 637,5
miljoonaa euroa (649,8 milj. euroa). Tilikauden korkokate oli 358,1 miljoonaa
euroa, jossa kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 4 prosenttia (345,7
milj. euroa). Markkinakorkojen kehitys näkyi vuoden aikana sekä otto- että
antolainauksessa. Tarkastelujaksolla konsernin rahoituskustannusten nousu
jatkui odotetusti.

Konsernin palkkiotuotot laskivat 3 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta
ajankohdasta ollen 196,4 miljoonaa euroa (202,2 milj. euroa). Palkkiotuottojen
kehityksen taustalla oli edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona kirjatut
kertaluonteiset luotonantopalkkiot, joita vastaavia ei tarkastelujaksolla
ollut. Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot kasvoivat 4
prosenttia edellisestä vuodesta ollen 41,6 miljoonaa euroa (40,1 milj. euroa).
Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuottoihin sisältyy myös pankin
omistamien Suomen Luotto-osuuskunnan osuuksien merkittävä positiivinen
arvonmuutos osuuskunnan myytyä Luottokunta Oy:n koko osakekannan elokuussa
2012. Konsernin muut tuotot laskivat 34 prosenttia edellisestä vuodesta ollen
39,1 miljoonaa euroa (58,9 milj. euroa).

Pankkiliiketoiminta

Pankkiliiketoiminnan tuotot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna 8,3
prosenttia ollen 518,1 miljoonaa euroa (565,3 milj. euroa). Tuottoihin
positiivisesti vaikutti korkokatteen kasvu, jonka taustalla oli
markkinakorkojen liikkeet ja niiden vaikutus sekä otto- että antolainaukseen.
Pankkiliiketoiminnan nettopalkkiotuotot kasvoivat myös 2,3 %. Tuottojen
kehitykseen laskevasti vaikutti muiden tuottojen kehitys, joissa edellisellä
tilikaudella oli joukko kertaluonteisia tuottoja ja vastaavia tuottoja ei
kuluneella tilikaudella ollut. 

Rahoituskustannusten kasvu jatkui edelleen tarkastelujaksolla. Tämän johdosta
luottojen hinnoittelua kiristettiin.

Tilikauden aikana pankkiliiketoiminnan organisaatiorakenne ja toimintatapa
uudistettiin vastaamaan niitä haasteita, joita erityisesti
asiakaskäyttäytymisen muutos internet- ja mobiiliaikaan asettavat pankeille.
Keskeinen osa toimintatavan uudistusta oli se, että pankki valjastaa kaikki
käytettävissä olevat kanavat (konttorit, finanssikeskukset, yksityispankin
yksiköt, puhelinpalvelut ja sähköiset kanavat) yhtenä kokonaisuutena asiakkaan
palveluun. Kun asiakas on itse saanut valita asiointikanavansa pankin kanssa,
merkittävässä määrin valinta on ollut etäkanava. Tämän johdosta on myös voitu
uudelleen arvioida pankin konttoriverkostoa ja sitä kautta konttoreiden
yhdistymistä on jatkettu.

Verkkopankin toiminnallisuuden kehittäminen, yhdessä muiden tehokkaiden
kanavien kanssa, on ollut yksi tärkeimmistä kehittämisalueista jo pitkään ja
tällä hetkellä Danske Bankilla on 534 000 aktiivista verkkopankkikäyttäjää.
Myös mobiilipankkipalveluiden kysyntä jatkoi tarkastelujaksolla voimakasta
kasvuaan. Uutena toiminnallisuutena tablettisovellukseen lisättiin
sijoitusominaisuudet. Tällä hetkellä Danske Bank Oyj:llä on 155 000 mobiili-
ja tabletpankkiasiakasta.

Vuoden alussa lanseerattiin sijoittamiseen liittyvän ajankohtaislehden iPad
-versio sekä varainhoitostrategia Navigaattori osaksi varainhoitopalveluiden
kokonaisuutta. Kuluneella tilikaudella tuotiin markkinoille myös yhteensä 26
uutta sijoitusobligaatiota. Vuoden aikana solmittiin yli 6300 uutta
PS-sopimusta.

Markets -liiketoiminta

Pääomamarkkinoilla pitkään jatkuneesta epävarmuudesta huolimatta Danske Bank
Markets -liiketoimintayksikön tuotot kehittyivät positiivisesti ollen 61,6
miljoonaa euroa (51,6 milj. euroa). Tuotot ja asiakasaktiivisuus pysyivät
edellisvuonna saavutetulla hyvällä tasolla niin korko- kuin
valuuttatuotteissa. Vuoden aikana yksikkö sai tunnustusta useissa eri
asiakastyytyväisyystutkimuksissa ja on markkinaosuudeltaan usealla
tuotealueella vakiinnuttanut asemansa kahden suurimman toimijan joukkoon.

Tarkastelujaksolla Danske Bank Markets -liiketoimintayksikkö oli järjestämässä
joukkovelkakirjalainoja Suomen valtion lisäksi suomalaisille suuryrityksille,
joita olivat muun muassa Elisa Oyj, Metso Oyj, Kesko Oyj ja Stockmann Oyj Abp.

Capital -liiketoiminta

Hermostuneista markkinoista ja lisääntyvän sääntelyn luomista
kustannuspaineista huolimatta liiketoimintayksikön tuotot pysyivät
kohtuullisina ollen 29,1 miljoonaa euroa (36,3 milj. euroa).

Danske Capital jatkoi vahvaa kehitystään instituutio-omaisuudenhoidossa.
Scandinavian Financial Researchin tutkimuksen mukaan Danske Capital nousi
asiakassuhteilla laskettuna vuonna 2012 Suomen suosituimmaksi
instituutiovarainhoitajaksi. Myös toiminnan laatuarvosanat olivat edelleen
nousussa. Erityisesti asiakastyössä Danske Capitalin arvosanat olivat
erinomaiset. Instituutioasiakassuhteiden lukumäärä oli selvässä kasvussa
vuonna 2012.

Danske Invest Rahastoyhtiö Oy on kolmanneksi suurin rahastoyhtiö Suomessa 13,7
prosentin markkinaosuudella. Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimat varat
olivat joulukuun lopussa 9,1 miljardia euroa (7,8 miljardia 31.12.2011).
Suomeen rekisteröityjen rahastoyhtiöiden nettomerkinnät aikavälillä
tammikuu-joulukuu olivat 4 635 miljoonaa euroa. Samalla aikavälillä Danske
Invest Rahastoyhtiön nettomerkinnät olivat 327 miljoonaa euroa.

Kansainvälisen rahastoluokittaja Morningstarin vertailussa Danske Invest
-rahastoilla oli eniten parhaimpia viiden tähden rahastoja Suomessa. Danske
Investin rahastoista kaikkiaan 19 rahastoa sai joko parhaan viiden tähden tai
toiseksi parhaan luokituksen. Vertailussa oli mukana yhtiön 52 rahastoa.
Rahastojen keskimääräinen tähditys oli 3,4.

Danske Invest European Small Cap -rahasto oli Suomeen rekisteröidyistä
Eurooppa -osakerahastoista ykkösenä tuottaen 30,5 % vuonna 2012. Kehittyvien
maiden osakerahastoissa Danske Invest pärjäsi loistavasti ottaen ykkössijan
Danske Invest Mustameri -rahastolla, joka tuotti 61,3 % viime vuonna.
Osuudenomistajien määrällä mitattuna Danske Invest Kompassi 25 -rahasto säilyi
Suomen suosituimpana yhdistelmärahastona lähes 63 000 osuudenomistajalla.

Tuloksen ja kulurakenteen kehitys

Heinä-joulukuu

Danske Bank Oyj -konsernin toisen vuosipuoliskon voitto ennen veroja oli 80,4
miljoonaa euroa (99,5 milj. euroa). Konsernin toisen vuosipuoliskon
kustannukset laskivat 10,0 miljoonaa euroa eli 4,6 prosenttia edellisen vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Luottojen arvonalentumiskirjaukset
kasvoivat 10,8 miljoonalla eurolla edellisen vuoden viimeiseen vuosipuoliskoon
verrattuna.

Tammi-joulukuu

Danske Bank Oyj -konsernin voitto ennen veroja tilikaudelta oli 156,8
miljoonaa euroa (147,3 milj. euroa). Tulos oli 115,3 miljoonaa euroa (109,8
milj. euroa). Tuloksen kehitykseen positiivisesti vaikuttivat ennen kaikkea
korkokatteen ja konsernin kustannusten kehitys. Vastaavasti
arvonalentumiskirjausten kasvu sekä kertaluonteiset kustannukset vaikuttivat
tuloskehitykseen alentavasti. Saamisten arvonalentumisia kirjattiin 63,9
miljoonaa euroa (53,4 milj. euroa). Sopimuskohtaisten arvonalentumiskirjausten
ja lopullisten luottotappiokirjausten yhteismäärä oli 63,6 miljoonaa euroa
(68,0 milj. euroa). Ryhmäkohtaisia varauksia kirjattiin 18,9 miljoonaa euroa
(0,3 milj. euroa) ja luottotappioiden palautukset olivat 18,5 miljoonaa euroa
(15,0 milj. euroa). Tarkastelujaksolla konserni muutti
arvonalentumiskirjausten malleissa käytettyjä parametrejä, joiden
vaikutuksesta tehtiin kertaluonteinen lisäkirjaus saamisista. Arvonalentumiset
ja luottotappiot koostuivat pääosin muutamasta yritysasiakkaasta.

Danske Bank Oyj -konsernin liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 416,7
miljoonaa euroa (449,0 milj. euroa), jossa laskua edellisestä vuodesta 7,2
prosenttia (32,4 milj. euroa). Konsernin tilikauden tulosta rasittaa joukko
kertaluonteisia kustannuksia, reilu 14 miljoonaa euroa, joiden taustalla ovat
konsernin toimintojen uudelleenjärjestelyyn liittyneet hankkeet sekä konsernin
nimenmuutokseen liittyvät kustannukset. Tarkastelujaksolla konsernin kiinteät
kustannukset laskivat 8,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavan ajanjakson
verrattuna.

Tase ja rahoitus

Danske Bank Oyj -konsernin taseen loppusumma oli 31812,8 miljoonaa euroa
(27406,1 milj. euroa). Lainat ja muut saamiset asiakkailta kasvoivat 938,4
miljoonaa euroa ollen 25672,0 miljoonaa euroa (24733,6 milj. euroa).
Asuntoluottojen kysyntä on jatkunut hyvänä ja pankin asuntoluottokanta on
kasvanut 2,8 prosenttia edellisestä vuodesta. Talletukset kasvoivat
tarkastelujaksolla 1228,4 miljoonaa euroa ollen 16462,9 miljoonaa euroa
(15234,6 milj. euroa).

Rahoitus- ja likviditeettitilanne säilyi hyvänä ja lyhytaikainen
varainhankinta toimi tarkastelujaksolla hyvin. Poikkeuksellisen
markkinatilanteen jatkuminen näkyi pitkäaikaisen varainhankinnan hintatason
pysymisenä korkealla tasolla. Tarkastelujaksolla Danske Bank Oyj laski
liikkeeseen katettuja joukkolainoja 2 miljardia euroa ja muita joukkolainoja
laskettiin vastaavana ajanjaksona liikkeeseen 47,3 miljoonaa euroa.

Vakavaraisuus

Danske Bank Oyj soveltaa vakavaraisuuslaskennassa standardimenetelmää
(luottoriskin ja operatiivisen riskin oman pääoman vaade) ja perusmenetelmiä
(markkinariskien oman pääoman vaade). Danske Bank Oyj -konsernin
vakavaraisuussuhdeluku oli 15,8 (14,4) prosenttia, mikä ylittää selvästi
viranomaisten asettaman vaatimuksen. Ensisijaisten omien varojen suhde
riskipainotettuihin saamisiin oli 15,8 (14,4) prosenttia. Vakavaraisuuteen
luettavat omat varat 31.12.2012 olivat yhteensä 2586,0 miljoonaa euroa (2
617,3 milj. euroa). Konsernin riskipainotetut saamiset olivat 16324,7
miljoonaa euroa (18155,0 milj. euroa).

Euroopan pankkivalvojan EBA:n pyynnöstä Danske Bank Oyj:n emoyhtiö, Danske
Bank A/S, julkisti lokakuussa 2012 päivitetyn testin pääomitustasostaan vuoden
2011 stressitestin metodologian mukaisesti laskettuna. Danske Bank -konsernin
vakavaraisuus ylitti edellisen vuoden tavoin selvästi stressitestin
selviytymisrajaksi määritellyn tason.

Finanssikriisin seurauksena pankkien vakavaraisuussäännöksiä ollaan
tiukentamassa. Muutoksilla pyritään mm. parantamaan omien varojen laatua,
vähentämään pääomavaateen syklisyyttä ja pankkien velkaantuneisuutta sekä
asettamaan määrällisiä rajoitteita likviditeettiriskille. Vuosien 2013-2019
aikana voimaan tuleviksi suunnitellut muutokset ovat edelleen
valmisteluvaiheessa, eikä niiden mahdollisia vaikutuksia kyetä
yksiselitteisesti arvioimaan.

VAKAVARAISUUS
               Danske Bank Oyj -konserni Danske Bank Oyj
Omat varat          31.12.2012  31.12.2011  31.12.2012 31.12.2011
Milj. €
Ensisijaiset omat varat ^1) 2 586,0    2 617,3   2 586,7  2 632,8
Osakepääoma          106,0     106,0    106,0   106,0
Vararahasto          271,1     271,1    261,7   261,7
Pääomalaina          350,0     350,0    350,0   350,0
Vapaa oma pääoma       2 001,0    1 886,3   2 010,4  1 919,0
Määräysvallattomien      0,6      8,2     -     -
omistajien osuus
Aineettomat hyödykkeet ja   -2,7     -3,7     -1,4    -3,4
liikearvo
Ehdotettu/maksettu osinko   -140,0    -      -140,0   -
Muut vähennykset
ensisijaisista omista     -0,1     -0,6     -0,1    -0,6
varoista
Toissijaiset omat varat    -       -      -     -
Omat varat yhteensä      2 586,0    2 617,3   2 586,7  2 632,8
Riskipainotetut saamiset ja  16 324,7   18 155,0   16 303,3  16 911,1
vastuut
Omien varojen
vähimmäisvaatimus
(8% riskipainotetuista    1 306,0    1 452,4   1 304,3  1 352,9
saamisista ja vastuista)
Luotto- ja vastapuoliriski  1 196,0    1 345,2   1 197,3  1 248,6
Markkinariski         22,9     17,2     22,9    17,2
Operatiivinen riski      87,1     90,0     84,1    87,1
Vakavaraisuussuhdeluku, %
- omat varat yhteensä/
 riskipainotetut saamiset  15,8 %    14,4 %    15,9 %   15,6 %
ja vastuut
- josta ensisijaiset omat
varat/
 riskipainotetut saamiset  15,8 %    14,4 %    15,9 %   15,6 %
ja vastuut
Konsernin vakavaraisuussuhde on laskettu luottolaitoslain 5 luvun 44-48§ ja
54-66§:ien mukaisesti. Luotto-,
markkina- ja operatiivisen riskien riskipainotetut saamiset ja vastuut on
laskettu vakiomenetelmää käyttäen.
^1) Pääomalainojen osuus ensisijaisista konsernin omista varoista
on 14 % (14 %).
 Pääomalainojen osuus ensisijaisista Danske Bank Oyj:n omista
varoista on 14 % (14 %).

Henkilöstö ja organisaatio

Konsernin henkilöstömäärä oli tarkastelujakson lopussa 2 252 (2 501).
Henkilöstömäärä väheni 249 henkilöllä eli 10,0 prosenttia edellisen vuoden
lopusta. Tarkastelujaksolla 16 henkilöä siirtyi Danske Bank Oyj:stä Danske
Bank A/S Helsingin sivuliikkeen palvelukseen. Henkilöstöstä 94,7 prosenttia
työskenteli pankkiliiketoiminnoissa, 2,8 prosenttia Markets -toiminnoissa sekä
2,5 prosenttia Capital -toiminnoissa.

Luottoluokitukset

Toukokuussa 2012 sekä Standard & Poor's että Moody's laskivat Danske Bank
Oyj:n luottoluokituksia. Standard & Poor's laski pankin pitkän
luottoluokituksen tasolta A tasolle A- muuttaen samalla luottoluokituksen
näkymät negatiivisista vakaiksi, lyhyt luokitus laski tasolta A-1 tasolle A-2.
Moody's laski pankin pitkän luottoluokituksen tasolta A1 tasolle A2 vakain
näkymin, lyhyen luokituksen säilyessä ennallaan tasolla P-1. Lasku tapahtui
osana Moody'sin 15 helmikuuta 2012 aloittamaa 114 eurooppalaisen
luottolaitoksen luottoluokitusten uudelleenarviointia. Luottoluokitusten
muutoksista ilmoitettiin samanaikaisesti emoyhtiön Danske Bank A/S:n
luottoluokitusten muutosten kanssa. Marraskuussa 2012 Standard & Poor's muutti
pankin luottoluokituksen näkymät vakaista positiivisiksi.

Danske Bank Oyj:n hallitus ja tilintarkastajat

Danske Bank Oyj:n hallituksen jäseninä ovat tilikaudella toimineet Thomas F.
Borgen (puheenjohtaja 1.6.2012 saakka), Tonny Thierry Andersen (puheenjohtaja
1.6.2012 alkaen), Per Damborg Skovhus (varapuheenjohtaja 1.6.2012 saakka),
Henrik Ramlau-Hansen (varapuheenjohtaja 1.6.2012 alkaen), Niels-Ulrik Mousten,
Mikael Ericson (1.6.2012 saakka), Georg Schubiger (1.6.2012 saakka), Ilkka
Hallavo (1.9.2012 alkaen), Esko Mäkeläinen ja Maija Strandberg.

Danske Bank Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi varsinaiseksi
tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena
tilintarkastajanaan KHT Petri Kettunen.

Danske Bank Oyj:n osake-, omistus ja konsernirakenteen muutokset

Sampo Pankki Oyj muutti nimensä 15.11.2012 Danske Bank Oyj:ksi.

Danske Bank Oyj -konserni kuuluu Danske Bank -konserniin. Danske Bank
-konsernin emoyhtiö on Danske Bank A/S. Danske Bank Oyj -konsernin emoyhtiö
on Danske Bank Oyj.

Danske Bank Oyj -konserniin 31.12.2012 kuuluivat myös seuraavat yhtiöt: Danske
Invest Rahastoyhtiö Oy, Kiinteistömaailma Oy, Aurinkopihan Palvelut Oy, MB
Equity Partners Oy ja MB Mezzanine FUND II Ky. Danske Bank Oyj:n omistusosuus
tytäryhtiö As. Oy Espoon Leppävaaran Aurinkopihassa putosi alle 50%:in
toukokuun 2012 lopussa ja yhtiö esitetään nyt osakkuusyhtiöissä.

Danske Bank Oyj:n osakkeiden lukumäärä on 106 000 ja osakepääoma 106 miljoonaa
euroa. Danske Bank A/S omistaa Danske Bank Oyj:n koko osakekannan.

Konsernin riskienhallinta

Riskienhallinnan keskeinen tavoite on varmistaa pääomien riittävyys suhteessa
liiketoiminnan aiheuttamiin riskeihin. Danske Bank Oyj:n hallitus vahvistaa
riskienhallinnan periaatteet, riskilimiitit ja muut yleisohjeet, joiden mukaan
riskienhallinta organisoidaan Danske Bank Oyj:ssä. Varmistaakseen että
pankilla on sekä ulkoiset että sisäiset vaatimukset täyttävä
riskienhallintaorganisaatio hallitus on asettanut riskikomitean, jonka
päätehtävänä on varmistaa, että Danske Bank Oyj noudattaa hallituksen antamaa,
riskejä koskevaa ohjeistusta sekä seuraa kaikkia riskityyppejä ja raportoi
tarvittaville tahoille. Hallitus on myös asettanut varainhankintakomitean
(ALCO), joka vastaa taseen rakenteellisen korkoriskin seurannasta ja
hallinnoinnista Danske Bank Oyj:n toimintaperiaatteiden ja limiittien
mukaisesti. Varainhallintakomitea määrittelee myös operatiiviset tavoitetasot
likviditeettiriskin hallinnalle ja valvoo likviditeettiriskin hallintaa.
Riskienhallintayksikkö yhdessä talouden markkinariskiyksikön kanssa valvoo
päivittäistä liiketoimintaa.

Vakavaraisuuslaskennan lisäksi Danske Bank Oyj -konsernin riskien seurannassa
käytetään taloudellisen pääoman mittareita, jotka kuvaavat eri riskien
kantamiseksi tarvittavan pääoman määrää. Pääomavaatimuksen katteena on
riittävästi omaa pääomaa ja pääomalainoja. Merkittävimmät Danske Bank Oyj
-konsernin toimintaan liittyvät riskit ovat luottoriski, rahoitustaseen
korkoriski sekä likviditeettiriski, operatiivinen riski ja erilaiset
liiketoimintariskit.

Konsernin riskiasema säilyi hyvänä. Konsernin liiketoiminnan keskeiset riskit
liittyvät yleisen taloudellisen toimintaympäristön ja sijoitusmarkkinoiden
kehitykseen sekä finanssialan tuleviin sääntelymuutoksiin.

Hoitamattomat saamiset olivat alhaisella tasolla suhteessa luotto- ja
takauskantaan. Nettoluottotappioista ja arvonalentumisista suurin osa
muodostui asiakaskohtaisista arvonalentumisista. Hoitamattomien saamisten
määrä aleni edellisestä vuodesta ja oli 180,6 miljoonaa euroa (197,0 milj.
euroa) eli 0,79 (0,85) prosenttia suhteessa luotto- ja takauskantaan. 

Danske Bank Oyj-konsernilla ei ole sijoituksia GIIPS -valtioiden lainoihin.

Riskeistä ja riskienhallinnasta kerrotaan yksityiskohtaisemmin vuoden 2012
tilinpäätöksessä. 

Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat

Danske Bank Oyj:n hallitus on 28.1.2013 päättänyt yhtiöittää
rahoitusyhtiöliiketoiminnan liiketoimintasiirrolla, ja on perustanut sitä
varten yhtiön nimeltä Danske Finance Oy.

Näkymät

Euroopan heikko taloustilanne aiheuttaa epävarmuutta rahoitusmarkkinoilla.
Pankin kannalta suurimmat riskit liittyvät kansainvälisen talouden ja
rahamarkkinoiden kehitykseen. Rahamarkkinoiden levottomuus ja talouden heikko
tila vaikuttavat negatiivisesti yleiseen talouskehitykseen ja sitä kautta
konsernin tulokseen.

Voitonjakoesitys

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 1.990.255.795,10 euroa, josta
tilikauden voitto on 164.393.007,95 euroa.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2012 jaetaan osinkoa
140,0 miljoonaa euroa ja loput voittovarat 1.850.255.795,10 miljoonaa euroa
jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Helsingissä 6.2.2013

Danske Bank Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Johanna Lamminen

puh. 010546 7873

Tilinpäätöstiedotteen luvut ovat tilintarkastetut.

Danske Bank Oyj -konsernin tammi-kesäkuun osavuosikatsaus julkaistaan
1.8.2013. Tiedotteet ja muu yritysinformaatio löytyvät Danske Bank Oyj:n
internet-sivuilta osoitteesta www.danskebank.fi.

KONSERNIN LAAJATULOSLASKELMA
Milj. e             Liite 7-12/2012 7-12/2011 1-12/2012 1-12/2011
Korkotuotot              307,8   385,9   665,2   723,0
Korkokulut               -138,4  -203,7  -307,1  -377,3
Korkokate            1   169,4   182,2   358,1   345,7
Palkkiotuotot             130,3   129,1   252,9   261,7
Palkkiokulut              -29,6   -28,2   -56,6   -59,5
Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan    19,4   15,1   41,6   40,1
nettotuotot
Liiketoiminnan muut tuotot       14,5   24,4   39,1   58,9
Sijoitustoiminnan nettotuotot     1,6    1,2    2,2    2,9
Liiketoiminnan tuotot yhteensä     305,5   323,9   637,5   649,8
Henkilöstökulut            -79,5   -85,8   -169,2  -175,8
Liiketoiminnan muut kulut       -118,4  -112,0  -221,8  -237,2
Poistot ja arvonalentumiset      -8,7   -18,8   -25,7   -36,0
Liiketoiminnan kulut yhteensä     -206,6  -216,6  -416,7  -449,0
Arvonalentumistappiot luotoista 2   -18,5   -7,8   -63,9   -53,4
ja muista saamisista
Tilikauden voitto ennen veroja     80,4   99,5   156,8   147,3
Verot                 -16,4   -25,6   -41,6   -37,5
Tilikauden laaja tulos yhteensä    64,0   73,9   115,3   109,8
Jakautuminen
 Emoyhtiön omistajien osuus      63,3   73,9   114,7   108,3
 Määräysvallattomien omistajien    0,7    0,0    0,6    1,5
osuus

KONSERNITASE
Milj. e                        Liite 12/2012 12/2011
Varat
Käteiset varat                        3 034,9 814,1
Lainat ja muut saamiset                4   25 672,0 24 733,6
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat  5, 6 2 781,0 1 646,8
Sijoitukset osakkuusyhtiöissä                12,7   8,2
Aineettomat hyödykkeet                    2,7   3,7
Sijoituskiinteistöt                     0,0   33,7
Aineelliset hyödykkeet                    19,3   37,2
Muut varat                          263,7  103,1
Tuloverosaamiset                       0,8   23,6
Laskennalliset verosaamiset                 25,7   2,0
Varat yhteensä                        31 812,8 27 406,1
Velat
Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille       7   2 404,8 1 954,7
Velat yleisölle ja julkisyhteisölle          7   16 462,9 15 234,6
Liikkeeseen lasketut velkakirjat            8   6 645,0 4 514,5
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat     5, 8 1 231,6 1 697,0
rahoitusvelat
Johdannaissopimukset ja muut              5, 6 2 203,1 1 312,4
kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat
Muut velat                          481,0  421,4
Tuloverovelat                        5,5   0,0
Laskennalliset verovelat                   0,0   0,0
Velat yhteensä                        29 434,0 25 134,5
Oma pääoma
Osakepääoma                         106,0  106,0
Rahastot                           271,1  271,1
Kertyneet voittovarat                    2 001,0 1 886,3
Emoyhtiön omistajien osuus                  2 378,1 2 263,4
Määräysvallattomien omistajien osuus             0,6   8,2
Oma pääoma yhteensä                     2 378,8 2 271,6
Velat ja oma pääoma yhteensä                 31 812,8 27 406,1

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN
MUUTOSLASKELMA
                             Määräys-
                             vallattomien
             Osake- Vara-  Voitto-     omistajien
Milj. €         pääoma rahasto varat  Yhteensä osuus    Yhteensä
Oma pääoma 1.1.2011   106,0 271,1  1 778,0 2 155,1 2,1     2 157,2
Tilikauden laaja tulos         108,2  108,2  1,5     109,8
yhteensä
Kaudelle kirjatut tuotot        108,2  108,2  1,5     109,8
ja kulut yhteensä
Osingonjako
Määräysvallattomien
omistajien osuuden                    4,6     4,6
muutos
Oma pääoma 31.12.2011  106,0 271,1  1 886,3 2 263,4 8,2     2 271,6
Oma pääoma 1.1.2012   106,0 271,1  1 886,3 2 263,4 8,2     2 271,6
Tilikauden laaja tulos         114,7  114,7  0,6     115,3
yhteensä
Kaudelle kirjatut tuotot        114,7  114,7  0,6     115,3
ja kulut yhteensä
Osingonjako
Määräysvallattomien
omistajien osuuden                    -8,1     -8,1
muutos
Oma pääoma 31.12.2012  106,0 271,1  2 001,0 2 378,1 0,6     2 378,8

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
EURm                             2012   2011
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto ennen veroja                     156,8  147,3
Oikaisut
Osakkuusyhtiöiden tulokset                  -1,4   -1,7
Poistot ja arvonalentumiset aineettomista hyödykkeistä    2,2   3,0
Poistot ja arvonalentumiset aineellisista hyödykkeistä    25,2   31,8
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista     63,9   53,4
Maksetut verot                        -38,3  -37,2
Muut oikaisut                        4,1   19,0
Yhteensä                           212,6  215,6
Muutokset käyttöpääomassa
Käteiset varat ja vaadittaessa maksettavat saamiset     454,7  -502,9
keskuspankeilta
Kaupankäyntivarat                      -244,4  -86,6
Lainat ja saamiset                      93,2   -1 074,2
Talletukset                         1 228,4 86,9
Muut varat/velat *)                     1 576,2 1 420,0
Liiketoiminnan rahavirta                   3 320,7 58,8
Investointien kassavirta
Investoinnit tytär- ja osakkuusyhtiöosakkeisiin       0,0   -0,4
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin           -1,2   -0,1
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin           -5,6   -5,3
Aineellisten hyödykkeiden myynnit              14,7   18,6
Investointien rahavirta                   7,9   12,8
Rahoitustoiminnan rahavirta
Liikkeeseen lasketut velkakirjat, lyhennykset        0,0   -200,0
Muutos määräysvallattomien omistajien osuuksissa       -7,6   6,1
Rahoitustoiminnan rahavirta                 -7,6   -193,9
Rahavarat tilikauden alussa                 4 504,5 4 626,6
Rahavarojen muutos tilikaudella               3 321,0 -122,1
Rahavarat tilikauden lopussa                 7 825,5 4 504,5
Käteiset varat ja vaadittaessa maksettavat saamiset     3 034,9 814,1
keskuspankeilta
Saamiset luottolaitoksilta ja keskuspankeilta, maturiteetti 4 790,6 3 690,4
alle 3 kuukautta
Yhteensä                           7 825,5 4 504,5
*) Suurin Muut varat/velat riviin vaikuttava erä on liikkeeseen laskettujen
joukkovelkakirjalainojen
nettomuutos 1 979,0 miljoonaa euroa (514,4 milj. euroa).

KONSERNIN TULOS SEGMENTEITTÄIN 1.1.2012 -
31.12.2012
Milj. €      Pankkiliike-toiminto Markets Capital Muut Eliminoinnit Konserni
Tuotot yhteensä  518,1        61,6  29,1  28,7 0,0     637,5
Segmentin kulut  -363,9        -21,3  -19,2  -12,2 0,0     -416,7
yhteensä
Saamisten     -63,9        0,0   0,0   0,0  0,0     -63,9
arvonalentumiset
Segmentin voitto 90,2         40,3  9,8   16,4 0,0     156,8
ennen veroja
KONSERNIN VARAT JA VELAT SEGMENTEITTÄIN
31.12.2012
Varat yhteensä  40 433        5 945  53   3 253 -17 872   31 813
josta lainat ja  33 309        9 180  32   553  -17 402   25 672
muut saamiset
Velat yhteensä  40 433        5 945  53   3 253 -17 872   31 813
josta velat
luottolaitoksille 34 733        2 067  19   -549 -17 402   18 868
ja asiakkaille
KONSERNIN TULOS SEGMENTEITTÄIN 1.1.2011 -
31.12.2011
Milj. €      Pankkiliike-toiminto Markets Capital Muut Eliminoinnit Konserni
Tuotot yhteensä  565,3        51,6  36,3  -3,5 0,0     649,8
Segmentin kulut  -399,8        -22,2  -19,6  -7,5 0,0     -449,0
yhteensä
Saamisten     -59,8        6,4   0,0   0,0  0,0     -53,4
arvonalentumiset
Segmentin voitto 105,7        35,8  16,7  -11,0 0,0     147,3
ennen veroja
KONSERNIN VARAT JA VELAT SEGMENTEITTÄIN
31.12.2011
Varat yhteensä  39 673        4 979  50   7 179 -24 476   27 406
josta lainat ja  38 429        9 431  156   442  -23 725   24 734
muut saamiset
Velat yhteensä  39 673        4 979  50   7 179 -24 476   27 406
josta velat
luottolaitoksille 39 168        1 638  11   -51  -23 578   17 189
ja asiakkaille
Konserni seuraa liiketoimintoja neljässä eri segmentissä;
Pankkiliiketoiminto, Markets, Capital ja Muut.
Markets vastaa toiminnasta finanssimarkkinoilla ja siihen liittyvästä
neuvontapalvelusta. Markets toimintoihin kuuluu
myös osa konsernin treasury toiminnoista. Capital vastaa
varallisuudenhoidosta ja rahastoista. Muut toimintasegmentti
koostuu lähinnä konsernin varainhankinnasta ja tukitoiminnoista, joihin
kuuluvat mm. IT-palvelut, palvelukeskus,
tuotekehitys ja
logistiikka.
Konsernin uudesta organisaatiosta kerrotaan tilinpäätöksen
2012 segmentti-informaatiossa.
IFRS 8 mukaisesti Danske Bank Oyj -konsernin tulee ilmoittaa, jos tuotot
liiketoimista yhden yksittäisen ulkoisen
asiakkaan kanssa ovat vähintään 10% konsernin tuotoista. Danske Bank Oyj
-konsernilla ei ole tällaisia asiakkaita.

DANSKE BANK OYJ -KONSERNIN AVAINLUVUT
                             1-12/2012 1-12/2011
Tuotot yhteensä                Milj. e   637    650
Kulut yhteensä                Milj. e   417    449
Arvonalentumistappiot luotoista ja muista   Milj. e   64     53
saamisista ^1)
Voitto ennen veroja              Milj. e   157    147
Kulu-tuotto -suhde              %      65,4    69,1
Tase kauden päättyessä            Milj. e   31 813   27 406
Oma pääoma kauden päättyessä         Milj. e   2 379   2 272
Oman pääoman tuotto ^2)            %      5,0    5,0
Vakavaraisuus                 %      15,8    14,4
Henkilöstön määrä (FTE) kauden lopussa          2 252   2 501
Koko pääoman tuotto              %      0,4    0,4
Omavaraisuusaste               %      7,5    8,3
^1) Arvonalentumistappiot luotoista ja muista saamisista sisältävät
arvonalentumistappiot,
 niiden peruutukset, toteutuneet luottotappiot ja
luottotappioiden palautukset.
 (-) tappioiden nettomäärä positiivinen.
^2) Taseen erää pääomalainat ei ole luettu mukaan omaan pääomaan.
TUNNUSLUKUJEN LASKENNASSA KÄYTETYT KAAVAT
Kulu- tuotto -suhde, %:
Henkilöstökulut + liiketoiminnan muut kulut             x 100
....................................................................
Korkokate + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot +
palkkiotuotot, netto + sijoitustoiminnan nettotuotot + liiketoiminnan muut
tuotot
Oman pääoman tuotto, %:
Voitto ennen veroja - verot                     x 100
......................................................................
Oma pääoma (vuoden alun ja lopun keskiarvo) + määräysvallattomien omistajien
osuus
(vuoden alun ja lopun keskiarvo)
Kokonaispääoman tuotto, % :
Voitto ennen veroja - verot                     x 100
....................................................................
Taseen loppusumma (vuoden alun ja lopun keskiarvo)
Omavaraisuusaste, % :
Oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus          x 100
....................................................................
Taseen loppusumma

MUUT LIITETIEDOT
 LAATIMISPERIAATTEET
 Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti.
 Osavuosikatsauksen laatimisessa on
 sovellettu samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2011.
 Liitetietojen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu
 summa saattaa poiketa
 esitetystä summaluvusta.

1 KORKOKATE
 Milj. €                          2012   2011
 Korkotuotot
   Saamisista luottolaitoksilta              67,5   89,6
   Saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä       537,6  588,4
   Saamistodistuksista                  4,2   4,7
   Johdannaissopimuksista                 48,8   38,8
   Muut korkotuotot                    7,1   1,5
   Yhteensä                        665,2  723,0
 Korkokulut
   Veloista luottolaitoksille               -68,6  -81,3
   Veloista yleisölle ja julkisyhteisöille        -91,7  -152,3
   Yleiseen liikkeeseen lasketuista            -133,3  -127,2
   velkakirjoista
   Veloista joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla   -13,0  -15,5
   veloilla
   Muut korkokulut                    -0,5   -1,0
   Yhteensä                        -307,1  -377,3
 Korkokate                         358,1  345,7
 Korkotuotot sisältävät 10,0 milj. euroa (8,0 milj. euroa) arvoltaan
 alentuneille lainoille kertynyttä korkotuottoa.

2 ARVONALENTUMISTAPPIOT LUOTOISTA JA MUISTA SAAMISISTA
 Milj. €      Sopimus-kohtaiset   Ryhmä-kohtaiset    Palautukset Yhteensä
           arvonalentu-mistappiot arvonalentu-mistappiot
 Saamisista     -                             -
 luottolaitoksilta
 Saamisista
 asiakkailta
 -arvonalentumiset 92,6          19,6                112,2
 -luottotappiot  42,2                     18,5    23,6
 -peruutukset    -92,7                           -92,7
 Konserniosakkeista 20,3                           20,3
 ja -osuuksista
 Takauksista ja
 muista taseen
 ulkopuolisita
 eristä
 -arvonalentumiset 1,1                            1,1
 -luottotappiot                               -
 -peruutukset               -0,7                -0,7
 Yhteensä 1-12/2012 63,6          18,9          18,5    63,9
           Sopimus-kohtaiset   Ryhmä-kohtaiset    Palautukset Yhteensä
           arvonalentu-mistappiot arvonalentu-mistappiot
 Saamisista     0,0                            0,0
 luottolaitoksilta
 Saamisista
 asiakkailta
 -arvonalentumiset 126,7         0,4                127,1
 -luottotappiot  73,1                           73,1
 -peruutukset    -119,9                    15,0    -134,9
 Konserniosakkeista
 ja -osuuksista
 Takauksista ja
 muista taseen
 ulkopuolisita
 eristä
 -arvonalentumiset                              0,0
 -luottotappiot  0,0                            0,0
 -peruutukset    -11,9         0,0                -11,9
 Yhteensä 1-12/2011 68,0          0,3          15,0    53,4

3 TASEEN LUOKITTELU JA
 MATURITEETTIJAKAUMA
                        Käypään
                        arvoon
 Milj. €             Jaksotettuun tulosvai-  Suojaavat
                  hankinta-  kutteisesti johdan-
 VARAT              menoon    kirjattavat naiset  Yhteensä
 Käteiset varat ja        3 034,9              3 034,9
 keskuspankkitalletukset
 Saamiset yleisöltä ja      20 844,6              20 844,6
 julkisyhteisöiltä
 Saamiset luottolaitoksilta    4 827,4              4 827,4
 Kaupankäyntivarat
  Saamistodistukset             299,6         299,6
  Osakkeet ja osuudet            57,5         57,5
  Johdannaissopimukset            2 305,1   118,9   2 423,9
 Osakkeet ja osuudet              12,7         12,7
 omistusyhteysyrityksissä
 Sijoituskiinteistöt              -           0,0
 Aineettomat hyödykkeet      2,7                2,7
 Aineelliset hyödykkeet      19,3                19,3
 Muut taseen vastaavaa puolen   290,1               290,1
 erät
 Yhteensä 31.12.2012       29 019,0   2 674,9   118,9   31 812,8
                        Käypään
                        arvoon
                  Jaksotettuun tulosvai-  Suojaavat
                  hankinta-  kutteisesti johdan-
 VARAT              menoon    kirjattavat naiset  Yhteensä
 Käteiset varat ja        814,1               814,1
 keskuspankkitalletukset
 Saamiset yleisöltä ja      21 001,7              21 001,7
 julkisyhteisöiltä
 Saamiset luottolaitoksilta    3 731,9              3 731,9
 Kaupankäyntivarat
  Saamistodistukset             182,8         182,8
  Osakkeet ja osuudet            20,2         20,2
  Johdannaissopimukset            1 171,9   271,9   1 443,8
 Osakkeet ja osuudet              8,2          8,2
 omistusyhteysyrityksissä
 Sijoituskiinteistöt              33,7         33,7
 Aineettomat hyödykkeet      3,7                3,7
 Aineelliset hyödykkeet      37,2                37,2
 Muut taseen vastaavaa puolen   128,7               128,7
 erät
 Yhteensä 31.12.2011       25 717,3   1 416,9   271,9   27 406,1
                        Käypään
                        arvoon
 Milj. €             Jaksotettuun tulosvai-  Suojaavat
                  hankinta-  kutteisesti johdan-
 VELAT              menoon    kirjattavat naiset  Yhteensä
 Velat luottolaitoksille ja    2 404,8              2 404,8
 keskuspankeille
 Velat asiakkaille        16 462,9              16 462,9
 Liikkeeseen lasketut
 velkakirjat
 -> Joukkovelkakirjalainat    6 288,2              6 288,2
 Käypään arvoon
 tulosvaikutteisesti kirjattavat
 rahoitusvelat
 -> Sijoitustodistukset            1 231,6        1 231,6
 Johdannaissopimukset ja muut
 kaupankäyntitarkoituksessa          2 084,4   118,7   2 203,1
 pidettävät velat
 Velat, joilla huonompi      356,8               356,8
 etuoikeus kuin muilla veloilla
 Muut velat            486,6               486,6
 Yhteensä 31.12.2012       25 999,3   3 316,0   118,7   29 434,0
                        Käypään
                        arvoon
                  Jaksotettuun tulosvai-  Suojaavat
                  hankinta-  kutteisesti johdan-
 VELAT              menoon    kirjattavat naiset  Yhteensä
 Velat luottolaitoksille ja    1 954,7              1 954,7
 keskuspankeille
 Velat asiakkaille        15 234,6              15 234,6
 Liikkeeseen lasketut
 velkakirjat
 -> Joukkovelkakirjalainat    4 157,8              4 157,8
 Käypään arvoon
 tulosvaikutteisesti kirjattavat
 rahoitusvelat
 -> Sijoitustodistukset            1 697,0        1 697,0
 Johdannaissopimukset ja muut
 kaupankäyntitarkoituksessa          1 080,8   231,6   1 312,4
 pidettävät velat
 Velat, joilla huonompi      356,7               356,7
 etuoikeus kuin muilla veloilla
 Muut velat            421,4               421,4
 Yhteensä 31.12.2011       22 125,2   2 777,8   231,6   25 134,5

TASEEN MATURITEETTIJAKAUMA
2012
Milj. €
Varat                       Yhteensä < 1   > 1
                              vuosi   vuosi
Käteiset varat                  3 034,9 3 034,9  -
Saamiset luottolaitoksilta            4 827,3 4 783,3  44,0
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä      20 844,6 3 908,1  16 936,5
Kaupankäyntivarat                 2 781,0 694,0   2 087,0
Osakkeet ja Osuudet omistusyhteysyrityksissä   12,7   -     12,7
Aineettomat hyödykkeet              2,7   -     2,7
Aineelliset hyödykkeet              19,3   -     19,3
Muut taseen vastaavaa puolen erät         290,1  290,1   -
Yhteensä                     31 812,8 12 710,6 19 102,2
Velat                       Yhteensä < 1   > 1
                              vuosi   vuosi
Velat luottolaitoksille              2 404,8 2 314,8  90,0
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille       16 462,9 16 335,9 127,0
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat     7 519,8 1 990,1  5 529,7
Johdannaissopimukset ja muut           2 203,1 521,0   1 682,2
kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat
Muut taseen vastattavaa puolen erät        486,6  486,6   -
Velat joilla huonompi etuoikeus kuin muilla    356,8  123,6   233,2
veloilla
Oma pääoma                    2 378,8 -     2 378,8
Yhteensä                     31 812,8 21 771,9 10 040,9
2011
Milj. €
Varat                       Yhteensä < 1   > 1
                              vuosi   vuosi
Käteiset varat                  814,1  814,1   -
Saamiset luottolaitoksilta            3 731,9 3 689,4  42,5
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä      21 001,7 3 997,7  17 004,1
Kaupankäyntivarat                 1 646,8 636,1   1 010,7
Osakkeet ja Osuudet omistusyhteysyrityksissä   8,2   -     8,2
Aineettomat hyödykkeet              3,7   -     3,7
Aineelliset hyödykkeet              71,0   -     71,0
Muut taseen vastaavaa puolen erät         128,7  128,7   -
Yhteensä                     27 406,1 9 265,9  18 140,1
Velat                       Yhteensä < 1 vuosi > 1
                                   vuosi
Velat luottolaitoksille              1 954,7 1 864,7  90,0
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille       15 234,6 15 094,0 140,7
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat     5 854,8 1 753,6  4 101,1
Johdannaissopimukset ja muut           1 312,3 496,6   815,7
kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät velat
Muut taseen vastattavaa puolen erät        421,4  421,4   -
Velat joilla huonompi etuoikeus kuin muilla    356,7  123,5   233,2
veloilla
Oma pääoma                    2 271,6 -     2 271,6
Yhteensä                     27 406,1 19 753,8 7 652,3
Erääntyneiden rahoitusvarojen ikäjakauma
Milj. €                      2012   2011
Erääntyneet saamiset 30-90 päivää         139,4  140,0
Järjestämättömät saamiset 90-180 päivää      31,4   34,9
Järjestämättömät saamiset vähintään 180 päivää  137,8  123,9
Järjestämättömät saamiset konkurssiyrityksiltä ja 11,4   38,2
takaussaamiset
Määräaikaistalletukset ja vaadittaessa maksettavat talletukst
sisältyvät velkoihin yleisölle ja julkisyhteisöille.
Määräaikaistalletukset on esitetty sopimuksen mukaisessa, jäljellä
olevassa maturiteettiluokassa. Vaadittaessa
maksettavilla talletuksilla on lyhyt sopimuksen mukainen
maturiteetti, mutta ne luokitellaan pysyvämmäksi
rahoituslähteeksi, jonka odotettu maturiteetti on
yli vuoden.
Johdannaisten maturiteettijakauma löytyy tilinpäätöksen
IFRS liitetiedosta 16.

4 LAINAT JA MUUT SAAMISET
 Milj. €                 2012   2011
 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä
     Tuotteittain
     Asuntoluotot           11 716,0 11 341,7
     Muut henkilöasiakasluotot    1 216,8 1 229,5
     Kortti- ja kulutusluotot     1 421,1 1 470,4
     Rahoitusleasing -saamiset    540,4  555,3
     Muut yritysluotot        6 303,7 6 737,4
     Arvonalentumistappiot      -353,5  -332,6
     Yhteensä             20 844,6 21 001,7
 Saamiset luottolaitoksilta
      Talletukset         1 525,6 2 155,1
      Reposopimukset        3 053,0 1 450,1
      Muut saamiset        248,7  126,8
      Arvonalentumistappiot     -    -
     Yhteensä             4 827,4 3 731,9
 Lainat ja muut saamiset yhteensä     25 672,0 24 733,6

5 RAHOITUSINSTRUMENTIT            2012       2011
                       Varat   Velat  Varat  Velat
   Milj. €
   Kaupankäyntivarat/ -velat       357,1   -    203,1  -
   Johdannaissopimukset (liite 6)     2 423,9  2 203,1 1 443,8 1 312,4
   Käypään arvoon kirjattavat       -     1 231,6 -    1 697,0
   saamistodistukset
   Rahoitusinstrumentit yhteensä     2 781,0  3 434,7 1 646,8 3 009,4
 Kaupankäyntivarojen erittely löytyy tilinpäätöksen
 IFRS liitetiedosta 16.

6 JOHDANNAISSOPIMUKSET
                                2012
  Milj. €                     Sopimus/   Käypä arvo
                          nimellis- Saamiset Velat
                           arvo
  Kaupankäynti-
  tarkoituksessa
  pidettävät
  johdannaissopimukset
  Korkojohdannaiset
  OTC-johdannaiset                 64 547,9  806,1  1 152,7
  Pörssijohdannaiset                1 231,8  2,7   1,9
  Valuuttajohdannaiset
  OTC-johdannaiset                 37 895,5  779,8  770,7
  Osakejohdannaiset
  OTC-johdannaiset                 1 258,0  8,6   8,9
  Muut johdannaiset
  OTC-johdannaiset                  541,7   59,6  22,9
  Pörssijohdannaiset                 418,1   16,7  45,9
  Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät           1 673,5 2 003,0
  johdannaissopimukset yhteensä
  Suojaavat johdannaiset
  Käypää arvoa suojaavat
  Korkojohdannaiset                 8 234,7  750,4  200,1
  Suojaavat johdannaiset yhteensä               750,4  200,1
  Johdannaissopimukset yhteensä               2 423,9 2 203,1
                                2011
  Milj. €                     Sopimus/   Käypä arvo
                          nimellis- Saamiset Velat
                           arvo
  Kaupankäynti-
  tarkoituksessa
  pidettävät
  johdannaissopimukset
  Korkojohdannaiset
  OTC-johdannaiset                 39 885,3  554,7  496,9
  Pörssijohdannaiset                 159,7   0,6   1,1
  Valuuttajohdannaiset
  OTC-johdannaiset                 26 415,5  513,8  501,9
  Osakejohdannaiset
  OTC-johdannaiset                 4 402,7  16,2  14,4
  Pörssijohdannaiset                 0,0   0,0   0,0
  Muut johdannaiset
  OTC-johdannaiset                  553,5   72,4  32,5
  Pörssijohdannaiset                 360,7   14,2  34,0
  Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät           1 171,9 1 080,8
  johdannaissopimukset yhteensä
  Suojaavat johdannaiset
  Käypää arvoa suojaavat
  Korkojohdannaiset                 5 659,6  271,9  231,6
  Valuuttajohdannaiset                0,0   0,0   0,0
  Osakejohdannaiset                  0,0   0,0   0,0
  Suojaavat johdannaiset yhteensä               271,9  231,6
  Johdannaissopimukset yhteensä               1 443,8 1 312,4


7 VELAT LUOTTOLAITOKSILLE JA YLEISÖLLE
 Milj. €                    2012   2011
 Velat luottolaitoksille ja keskuspankeille
    Velat keskuspankeille          0,3   0,4
    Talletukset luottolaitoksilta      1 898,2 1 504,6
    Muut velat luottolaitoksille       506,2  449,7
    Yhteensä                 2 404,8 1 954,7
 Velat yleisölle ja julkisyhteisölle
 Talletukset
    Käyttötilit               2 805,7 2 674,6
    Säästötilit               2 827,7 2 867,6
    Maksuliiketilit             7 586,8 6 623,5
    Markkinarahatalletukset         182,6  365,9
    Muut määräaikaan sidotut talletukset   3 060,1 2 702,9
    Yhteensä                 16 462,9 15 234,6
 Velat luottolaitoksille ja yleisölle yhteensä 18 867,7 17 189,3

8 LIIKKEESEEN LASKETUT VELKAKIRJAT
 Milj. €                           2012  2011
 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat
         Sijoitustodistukset              1 231,6 1 697,0
         Joukkovelkakirjalainat *)           6 288,2 4 157,8
         josta ulkomaanrahanmääräisiä         34,0  34,8
         Yhteensä                   7 519,8 5 854,8
 Velat, joilla on huonompi etuoikeus
         Pääomalainat                 356,8  356,7
         Josta ikuisia lainoja             356,8  356,7
         Yhteensä                   356,8  356,7
 Yleiseen liikkeeseenlasketut velkakirjat yhteensä      7 876,6 6 211,5
 *) Josta liikkeeseen laskettuja suomalaisia vakuudellisia
 joukkulainoja 5 miljardia euroa
 (3 miljardia euroa).

9 EHDOLLISET VELAT JA SITOUMUKSET
 Milj. €              2012  2011
 Taseen ulkopuoliset sitoumukset
  Takaukset ja pantit       1 796,7 1 858,9
  Käyttämättömät          4 229,6 4 377,0
  luottojärjestelyt
  Yhteensä             6 026,4 6 235,9
 Taseen ulkopuoliset sitoumukset koostuvat pääosin takauksista
 ja käyttämättömistä luottojärjestelyistä.
 Käyttämättömien luottojärjestelyjen tiliehtojen sitovuutta on
 tarkastettu ja osittain päivitetty, vertailu-
 luvut on muutettu vastaavasti. Takaukset ovat asiakkaan puolesta kolmannen
 hyväksi annettuja sitoumuksia,
 jotka sisältävät pankki- ja remburssitakaukset. Käyttämättömät
 luottojärjestelyt ovat peruuttamattomia
 sitoumuksia antaa luottoa ja koostuvat myönnetyistä nostamattomista
 luotoista, käyttämättömien luotto-
 ja luotollisten tilien limiiteistä. Sitoumukset esitetään määrään, joka
 niistä tilinpäätöshetkellä jouduttaisiin
 maksamaan. Takauksista kirjataan varaus, jos arvioidaan, että maksu
 takauksen perusteella on todennäköinen.
 Danske Bank Oyj -konsernin yhtiöt ovat osallisina
 erilaisissa oikeusprosesseissa, joiden
 ei kuitenkaan odoteta vaikuttavan
 merkittävästi yhtiöiden taloudelliseen
 asemaan.
 Vakuudeksi annettu omaisuus ja
 vakuudelliset velat ja sitoumukset
                   2012         2011
  Vakuudeksi annettu omaisuus   Annettu Velat /   Annettu Velat /
                   vakuus sitou-mukset vakuus sitou-mukset
  Kaupankäyntivarat ja
  johdannaissopimukset
   Kaupankäyntiarvopaperit   375,2  605,8    406,9  606,4
  Lainat ja muut saamiset
   Lainat            6 518,9 5 262,4   4 026,8 3 184,1
 Ei-purettavissa olevat       2012  2011
 vuokrasopimukset
  Ei-purettavissa olevien muiden
  vuokrasopimusten perusteella
  maksettavat vähimmäisvuokrat
   yhden vuoden kuluessa     26,3  27,9
   yli yhden vuoden ja enintään 71,2  79,5
  viiden vuoden kuluttua
   yli viiden vuoden kuluttua  13,4  24,5
  Yhteensä             110,9  131,9
  Ei-purettavissa olevista edelleenvuokraussopimuksista
  odotettavissa olevien saatavien
  vuokrien kokonaismäärä 31.12.2012 oli
  8,9 milj. euroa (10,9 milj. euroa).
  Vuonna 2012 kuluksi kirjatut edelleen vuokrattujen toimitilojen vuokrat
  olivat 3,4 milj. euroa (3,2 milj. euroa).
 Milj. €
 Ei-purettavissa olevat muut    2012  2011
 leasingsopimukset (huoltoleasing)
  Ei-purettavissa olevien muiden
  leasingsopimusten tulevien
  leasingmaksujen vähimmäismäärien
  jakauma:
  yhden vuoden kuluessa      0,6   3,2
  yli yhden vuoden ja enintään   0,0   0,5
  viiden vuoden kuluttua
  yli viiden vuoden kuluttua    -    -
  Yhteensä            0,7   3,7

10 LÄHIPIIRITIEDOT
  LÄHIPIIRILIIKETOIMET KONSERNIYHTIÖIDEN JA MUUN
  LÄHIPIIRIN KANSSA
                  Vaikutusvaltayhteisöt    Osakkuusyhtiöt
  Milj. €             2012    2011    2012   2011
  Luotot ja muut saamiset      4    3 445,7   96,2   83,4
                  444,5
  Arvopaperit ja johdannaiset   117,1    0,2    15,2   9,2
  Talletukseet            1    1 269,3   0,0    0,0
                  649,0
  Johdannaiset           -15,4   -226,8    -     -
  Takaukset ja takuusitoumukset   1,5    3,5     -     -
  Käyttämättömät          0,7          6,8    11,8
  luottojärjestelyt
  Saadut vakuudet                     29,3   0,0
  Korkotuotot           23,7    21,0    3,2    3,2
  Korkokulut            19,8    21,0    0,9    0,5
  Osinkotuotot                      1,5    1,5
  Arvonalentumiskirjaukset                0,1    0,2
  Ostot konserniyhtiöiltä     95,9    90,3
  Myynnit konserniyhtiöille    10,3    14,8
                     Hallintohenkilöt      Muut
  Milj. €             2012    2011    2012   2011
  Luotot ja muut saamiset      0,2    0,5    92,4   58,4
  Arvopaperit ja johdannaiset    -     -     1,0    0,4
  Talletukseet           0,2    0,0    36,8   43,4
  Johdannaiset            -     -
  Takaukset ja takuusitoumukset   -     -     5,8    5,6
  Käyttämättömät          0,1    0,2
  luottojärjestelyt
  Saadut vakuudet          0,2    0,7
  Korkotuotot            0,0    0,0    3,7    1,9
  Korkokulut            0,0    0,0    0,9    0,4
  Osinkotuotot
  Arvonalentumiskirjaukset                -1,3    -
  Ostot konserniyhtiöiltä
  Myynnit konserniyhtiöille

Danske Bank Oyj:n lähiipiiri muodostuu tilinpäätökseen yhdistellyistä
yhtiöistä, osakkuusyhtiöistä, hallintohenkilöistä ja muista lähipiiriin
kuuluvista    
yhtiöistä. Vaikutusvaltayhteisöihin on luettu emoyhtiö sivukonttoreineen.
Hallintohenkilöihin luetaan hallitus ja toimiva johto mukaan lukien läheiset
    
perheenjäsenet ja yhtiöt, joissa hallintohenkilöillä tai heidän läheisillä
perheenjäsenillään on huomattava vaikutusvalta. Muihin lähipiiriin kuuluviin
    
yhteisöihin luetaan sisaryritykset.

Danske Bank Oyj - Tilinpäätöstiedote 2012

------------------------------------------------------------------------------

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson
Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other
applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of
the
information contained therein.

Source: Danske Bank Oyj via Thomson Reuters ONE
HUG#1676390
 
Press spacebar to pause and continue. Press esc to stop.